We hebben een overzicht gemaakt met websites over onder andere belangenorganisaties, zorg en het persoonsgebonden budget.

Wegwijzers

Regelhulp
Op www.regelhulp.nl vindt u de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. Of het nu gaat om zorg voor uzelf, voor uw gezin of voor iemand anders. Regelhulp helpt u bij het vinden van oplossingen. Of legt uit wie u daarbij kan helpen.

KiesBeter
Deze site bevat veel informatie over organisaties op het gebied van zorg. U kunt de kwaliteit van zorginstellingen bekijken en vergelijken. De website geeft daarnaast informatie over aandoeningen en behandelingen. Ook vindt u er richtlijnen voor goede zorg.

Goed Vertegenwoordigd
Een wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging wanneer een familielid of naaste de regie zelf niet (meer) kan voeren.

Meer over Wlz
Deze website van MEE biedt een overzicht wat er allemaal bij de Wlz komt kijken. 

Cliëntondersteuning
Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Die helpt om uw vraag of probleem rondom zorg en ondersteuning onder woorden te brengen? Iemand die naar u en uw naasten luistert? Die u op weg helpt? Iemand die ook mee kan gaan naar gesprekken? Zo iemand is er: de cliënt­ondersteuner.

Verpleeghuiszorg
Patientenfederatie Nederland biedt een keuzehulp verpleeghuiszorg via de website van Zorgkaart Nederland. In de keuzehulp worden een paar vragen gesteld. U krijgt vervolgens een overzicht van drie verpleeghuizen die het beste bij u passen.

Geldzaken

CAK
Meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is hier te vinden.

SVB
Het is mogelijk om uw administratie uit te besteden aan het Servicecentrum pgb van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Dit Servicecentrum kan u ondersteunen bij het voldoen aan de rechten en plichten, die u als pgb-houder heeft.

Nederlandse Zorgautoriteit
De NZa stelt onder meer regels, budgetten en tarieven vast voor gereguleerde zorg.

Belangen- en patiëntenorganisaties

Ieder(in)
Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De koepelorganisatie houdt zich onder meer bezig met collectieve belangenbehartiging en richt zich op diverse thema’s, zoals zorg, onderwijs en werk. Ook is er een juridisch steunpunt en worden regelmatig meldacties gehouden.

LOC Zeggenschap in zorg
Netwerk dat zich inzet voor zorg die de gezondheid, eigenwaarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. LOC vertegenwoordigt cliënten en cliëntraden in de jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verpleging & verzorging, verslavingszorg en welzijn.

MEE
MEE geeft informatie en advies aan mensen met een handicap, chronisch zieken en arbeidsgehandicapten.

MantelzorgNL
Dit is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. 

Zie ook: beroepsverening voor mantelzorgmakelaars

Patiëntenfederatie Nederland
Deze website geeft actuele informatie over onderwerpen als patiëntenrecht, ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg. 

Per Saldo
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. De organisatie geeft informatie en advies aan mensen die zelf hun zorg, hulp en begeleiding willen organiseren.

Stichting Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersoon
Heeft u te maken met de Wet zorg en dwang? Zoekt u iemand die u kan ondersteunen en informatie kan geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg en opname? Dan heeft u recht op het inschakelen van een Cliëntenvertrouwenspersoon. De Cliëntenvertrouwenspersoon kan u ook ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
De brancheorganisatie van de aanbieders van diensten voor mensen met een handicap.

Zorgbelang Nederland
Zorgbelang zet zich op landelijk en regionaal niveau in voor de belangen van zorgvragers door het verzamelen van ervaringen en standpunten over onderwerpen die met zorg te maken hebben.

Brancheverenigingen

ActiZ
Deze branchevereniging van zorgondernemers creëert randvoorwaarden voor succesvol ondernemerschap voor haar leden: zorgondernemers die zich bewegen in de markt van zorg, wonen, welzijn, preventie en aanverwante diensten.

Federatie Opvang
Brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen. De vereniging houdt zich bezig met onder meer: informeren, signaleren van relevante maatschappelijke en politieke signalen en ontwikkelingen, en landelijke belangenbehartiging.

GGZ Nederland
Brancheorganisatie van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Zorgverzekeraars Nederland
De brancheorganisatie van bedrijven die zorgverzekeringen aanbieden.

Informatie van het ministerie van VWS

Ministerie van VWS
Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met onder meer nieuws en dossiers over relevante onderwerpen, bijvoorbeeld de Wlz.

Informatiepunt dwang in de zorg
Informatie van de Rijksoverheid over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten & plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.

Overige websites

Het Medische Kindzorgsysteem (MKS)
Het MKS is een nieuwe manier van het indiceren, organiseren en uitvoeren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis. Het is bedoeld voor de zorg aan kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar met een somatische (lichamelijke) aandoening. Betrokkenen rondom deze zorg kunnen op deze website terecht.

Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Op de website van Agora staat veel informatie en nieuws over palliatieve zorg. De site is bedoeld voor zowel professionals als patiënten en hun naasten.

De Rechtspraak

De website van rechtbanken waar meer informatie te vinden is over onder andere wettelijke vertegenwoordiging.

Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut Nederland maakt in opdracht van het ministerie van VWS de regelingen rond het persoonsgebonden budget en voorziet de zorgkantoren van relevante informatie. Ook het publiek wordt op hoofdlijnen op de hoogte gebracht.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website