De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. Het streven is om het wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking te laten treden, zodat het CIZ kan starten met de indicatiestelling.

De overheveling wordt in 2019 voorbereid en in 2020 geïmplementeerd. Beoogd is dat het CIZ vanaf 2020 start met het (her)indiceren van cliënten met een psychische stoornis. Cliënten met een psychische stoornis waarbij de zorgbehoefte voldoet aan de omschreven criteria in de Wet langdurige zorg, kunnen per 2021 toegang krijgen. In de wet is geregeld dat de afgegeven indicaties vanaf 1 januari 2021verzilverd kunnen worden.

De implementatie van de wetswijziging vindt plaats met ondersteuning vanuit VWS en in samenwerking met betrokken ketenpartijen zoals VNG, zorgkantoren, zorgverzekeraars, branche- en belangenorganisaties.

Wij houden u in 2019 op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het ministerie van VWS stelt informatie beschikbaar op https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2021/ggz-naar-wlz.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen