Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Introductiepagina

Van aanvraag tot zorg

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een volksverzekering voor ziektekostenrisico's die niet onder de zorgverzekering vallen. Op grond van de Wlz krijgen mensen langdurige zorg vergoed, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Taakverdeling bij de Wlz

 

In het schema ziet u welke partijen betrokken zijn bij het proces van Wlz-aanvraag tot zorg:

  • De cliënt vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Ook kan de zorgaanbieder namens hem een indicatie aanvragen.
  • Op grond van de beleidsregels Wlz van het ministerie van VWS beoordeelt of toetst het CIZ of de cliënt toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz.
  • Krijgt de cliënt een Wlz-indicatie, dan regelt het zorgkantoor met een zorgaanbieder dat de zorg geleverd wordt. De cliënt heeft hiervoor een zorgaanbieder van voorkeur kunnen aangeven. Kiest de cliënt voor een persoonsgebonden budget, dan koopt hij zelf de zorg in en kiest zelf zijn zorgverleners. Het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de zorgverleners betaalt op basis van door de cliënt ingediende declaraties of facturen. De eventuele eigen bijdrage (zie volgende punt) wordt dan ingehouden op het budget.
  • Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent of de cliënt een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg vanuit de Wlz. Is dat het geval, dan ontvangt de cliënt hiervoor een rekening van het CAK.

Bij de indicatiestelling hebben ook het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een belangrijke rol.

Wilt u dit aan een cliënt uitleggen? Lees dan de Wlz-wegwijzer voor cliënten.

De organisaties in de Wlz-keten wisselen informatie uit via de informatievoorziening Wlz (iWlz).