Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vraag en antwoord

Vraag en Antwoord


  
Antwoord
  
Description
  

In het Wlz-overgangsrecht is geregeld dat een aantal groepen mensen nog zorg krijgen, die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. Het CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van alle jeugdigen en volwassenen die vallen onder de Regeling Wlz-indiceerbaren.

Het Wlz-overgangsrecht is in 2014 aan ruim 12.000 cliënten met een zware zorgbehoefte toegekend. In 2016 heeft het ministerie van VWS besloten om het overgangsrecht van de cliënten, die na de herindicatie geen toegang tot de Wlz hebben, te verlengen tot 1-7-2017. Meer informatie over het Wlz-overgangsrecht vindt u op de website van het ministerie.

Tot 1 juli 2017 heeft elke Wlz-indiceerbare cliënt recht op onafhankelijke, gratis cliëntondersteuning. U mag zelf kiezen van wie u die cliëntondersteuning wilt krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van Regelhulp

Wlz-overgangsrecht
  

Na het herindicatietraject in 2016 kunnen we de Wlz-indiceerbaren onderverdelen in verschillende groepen:

- Cliënten die niet in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. Voor deze groep is het overgangsrecht verlengd tot 1 juli 2017. Tot die datum blijft de zorg en ondersteuning hetzelfde als in 2016. Daarna is de gemeente of zorgverzekeraar hiervoor verantwoordelijk.

- Cliënten die wel in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. Deze cliënten hebben een indicatie gekregen voor een zorgprofiel. Dat betekent dat de cliënt de status ‘Wlz-indiceerbaar’ ten minste tot eind 2019 behoudt. Tot dan houdt de cliënt recht op de zorg die hij/zij nu al (in 2016) krijgt.

- Cliënten met de functie ADL-assistentie en aanvullende functies (bijvoorbeeld Verpleging, Begeleiding). Deze cliënten vielen niet binnen het herindicatietraject. De functie ADL-assistentie heeft een onbepaalde geldigheidsduur en de aanvullende functies worden met 3 verlengd, tot en met 31 december 2019. 

Wlz-overgangsrecht
  

Er is een regeling getroffen, voor mensen die niet uitkomen met het nieuwe budget. Het zorgkantoor zorgt ervoor dat u de zorg houdt die u nu heeft. U hoeft geen actie te ondernemen als u tevreden bent over uw huidige zorg. Neem contact op met het zorgkantoor  als:

-u meer zorg nodig heeft dan u nu ontvangt of kunt inkopen.
-u wilt overstappen naar een volledig pakket thuis.
-u van zorg in natura over wil stappen naar een pgb of andersom.
-u een opname in een instelling wenst

Wlz-overgangsrecht
  

De regeling is bedoeld voor cliënten, die behoren tot de groep Wlz-indiceerbaren die vóór of op 1 juli 2017 voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz.

Meer informatie is te vinden op de site van het ministerie.

Wlz-overgangsrecht
  

Ja, u kan vanaf 1 januari 2017 als dat nodig is gebruik maken van de Regeling Wlz-indiceerbaren. U kunt hierover contact opnemen met een cliëntondersteuner van het zorgkantoor. Een overzicht van alle zorgkantoren vindt u op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Heeft u uw zorgprofiel al voor 1-1-2017 in laten gaan? u krijgt dan op dit moment zorg op basis van uw zorgprofiel. Dit blijft zo vanaf 2017. Als u tevreden bent hoeft u niks te doen.Heeft u extra zorg nodig omdat uw zorgvraag is veranderd? neem dan contact op met uw zorgkantoor.

Wlz-overgangsrecht
  

Het is niet in alle gevallen noodzakelijk om de startdatum van het zorgprofiel (ZP) te wijzigen. Er zijn drie situaties mogelijk:

(A) U wilt de startdatum van uw ZP aanpassen, vanwege de vangnetregeling. Dit is niet nodig. Iedere Wlz-i cliënt die toegang tot Wlz heeft, heeft recht op de vangnetregeling, ongeacht de ingangsdatum van het ZP.

(B) U hebt het ZP eerder laten ingaan dan 1-1-17 en u wilt dit terugdraaien, om bijvoorbeeld financieringsredenen voor de zorg die u nu ontvangt. Het CIZ honoreert dit, ook met terugwerkende kracht. De ingangsdatum is dan de ingangsdatum van het afgegeven ZP. U krijgt dan weer het oorspronkelijke indicatiebesluit, zoals dat was voorafgaand aan het ZP. Er wordt in deze situatie door CIZ geen onderzoek en beoordeling uitgevoerd.

(C) Er is sprake van een gewijzigde zorgbehoefte: de gewijzigde zorgbehoefte wordt na uw aanvraag door het CIZ beoordeeld en u ontvangt een nieuw indicatiebesluit. In het nieuwe indicatiebesluit wordt de nieuwe aanspraak geïndiceerd. Dit is een ZP of functies en klassen (dit is afhankelijk van uw wens). De nieuwe indicatie gaat niet in met terugwerkende kracht.

Het kan ook voorkomen dat er sprake is van een combinatie van situaties. In dat geval wordt het oorspronkelijke besluit met terugwerkende kracht vastgesteld. Voor gewijzigde zorg in functies en klassen wordt niet met terugwerkende kracht geïndiceerd. Toegang tot de Wlz wordt vastgesteld op basis van de gewijzigde zorgbehoefte. De ingangsdatum is dan de datum waarop het besluit genomen is.

Wlz-overgangsrecht
  

Als u niet in aanmerking komt voor de Wlz, dan wordt de zorg die u ontvangt overgedragen aan de gemeente en/of zorgverzekeraar.

We sturen geen medisch dossier door zonder uw toestemming. U kunt eventueel zelf bij het CIZ uw dossier opvragen. Daarmee kunt u zelf naar de gemeente of zorgverzekeraar.

Het CIZ stuurt uiterlijk eind september uw naam en adresgegevens en uw zorgindicatie aan gemeenten en/of zorgverzekeraar.

 

Wlz-overgangsrecht
  

Indien u niet in aanmerking komt voor de Wlz dan neemt u zelf contact op met de afdeling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en/of Afdeling jeugdwet van uw gemeente. Veel gemeenten werken met sociale wijkteams waar u met uw zorgvraag terecht kunt. Wij raden u aan om de besluitbrief van het CIZ, waarin staat dat u vanaf 1 januari 2017 niet voor de Wlz in aanmerking komt, mee te nemen.

Wlz-overgangsrecht
  

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij helpen u verder.

Wlz-overgangsrecht
  

Deze functies worden verlengd tot en met 30 juni 2017.

Wlz-overgangsrecht
  

U ontvangt in de week van 19 september 2016 een besluitbrief met de verlenging van de functies naar 30 juni 2017.

Wlz-overgangsrecht
  

U kunt het beste zelf even contact opnemen met de afdeling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en of Afdeling jeugdwet van uw gemeente om het te vragen.

Wlz-overgangsrecht
  

Ja, u komt ook in aanmerking voor een verlenging van de functies tot en met 30 juni 2017.

Wlz-overgangsrecht
  

Tot 1 januari 2017 moet u in alle gevallen een nieuwe indicatie bij het CIZ aanvragen.

Vanaf 1 januari 2017 geldt het volgende:

- Als u geen toegang tot de Wlz hebt, vraagt u dan uiterlijk 30 juni 2017 (opnieuw) bij het CIZ een nieuwe indicatie aan.

- Als u een indicatie heeft met ADL-assistentie, vraagt u dan uiterlijk 30 juni 2017 (opnieuw) bij het CIZ een nieuwe indicatie aan.

- Als u wel toegang heeft tot de Wlz, dan kunt u gebruik maken van de vangnetregeling. Neem dan eerst contact op met het zorgkantoor om te kijken wat er in uw situatie mogelijk is.

Wlz-overgangsrecht
  

U kunt bij het CIZ geen bezwaar maken tegen het aantal uur zorg dat u op basis van de afgegeven indicatie krijgt. U kunt wel bezwaar maken tegen het indicatiebesluit dat u van het  CIZ heeft ontvangen. Dat kan tot zes weken na ontvangst van het besluit. Na die datum is dat niet meer mogelijk.

Wlz-overgangsrecht
  

Als is vastgesteld dat u blijvend bent aangewezen op de Wlz kan het CIZ het besluit niet intrekken. Dit kan alleen als uw situatie zodanig is gewijzigd dat u niet meer bent aangewezen op de Wlz. Met het zorgkantoor kunt u overleggen hoe passende zorg bij dit indicatiebesluit kan worden ingezet.

Wlz-overgangsrecht
  

Iedereen krijgt een best passend zorgprofiel. Indien u thuis blijft wonen en met het bijbehorende budget niet uitkomt om de zorg thuis te regelen, kunt u dit bespreken met het zorgkantoor.

Wlz-overgangsrecht
  

Alleen voor de jongeren die het CIZ hierover heeft benaderd, geldt dat het zorgprofiel ingaat op de 18e verjaardag. Uw kind wordt bijvoorbeeld op 4 april 18 jaar, dan gaat het zorgprofiel op die datum in.

Wlz-overgangsrecht
  

De functie ADL-assistentie is voor onbepaalde tijd geldig.

 

Wlz-overgangsrecht
  

In de week van 19 september 2016 ontvangt u van het CIZ een besluit met een verlenging van uw functies voor 3 jaar. De functie ADL-assistentie blijft geldig voor onbepaalde tijd.

Wlz-overgangsrecht
  

Ja, u kunt hiervoor tot 1 juli 2017 een aanvraag bij het CIZ indienen. De einddatum van de functie zal maximaal 31 december 2019 zijn.

Wlz-overgangsrecht
  

​Als uw kind een verstandelijke beperking heeft in combinatie met somatische (lichamelijke) problematiek dan wordt op basis van de motie 'Extra zorg op school' de bestaande indicatie van uw kind opgehoogd met extra uren Persoonlijke Verzorging. Als uw kind een verstandelijke beperking heeft in combinatie met een lichamelijke beperking, wordt de bestaande indicatie opgehoogd met extra uren Persoonlijke verzorging en Verpleging.

Wlz-overgangsrecht
  

​Uren voor begeleiding op school zijn al meegenomen in de bestaande indicatie uw kind.

Wlz-overgangsrecht
  

​Nee, dit kan niet. Alleen cliënten met een geldige Wlz-indicatie met Wlz-overgangsrecht kunnen in aanmerking komen voor extra zorg op school. Zorg op school kunt u mogelijk aanvragen bij de zorgverzekeraar of bij de gemeente.

Wlz-overgangsrecht
  

​Als uw kind later dan september 2016 naar school gaat, kunt u zich zes weken voordat uw kind naar school gaat melden bij het CIZ.

Wlz-overgangsrecht
  

​Ja, ook als uw kind maar enkele dagdelen naar school gaat, kunt u voor deze dagdelen Extra zorg op school aanvragen.

Wlz-overgangsrecht
  

​Nee, een KDC valt niet onder de noemer ‘school’. Een kind dat naar een KDC gaat, ontvangt vaak behandeling in groepsverband. De Motie Extra zorg op school is specifiek gericht op Persoonlijke Verzorging en Verpleging. U vindt de zorg die voor uw kind geïndiceerd is terug in het indicatiebesluit van het CIZ.

Wlz-overgangsrecht
  

​Op de ministeriële regeling, de regeling langdurige zorg, die uitwerking geeft aan de motie Extra zorg op school. Deze kunt u terugvinden op www.overheid.nl.

Wlz-overgangsrecht
  

​De doelgroep van de Motie 'Extra zorg op school' bestaat uit ernstig meervoudig gehandicapte schoolgaande kinderen/jongeren tot 20 jaar.

Wlz-overgangsrecht
  

​De ingangsdatum van de extramurale zorg wordt 31-12-2016. Dit is ook tevens de einddatum. De ingangsdatum van het zorgprofiel (ZP) is 1-1-2017.

Wlz-overgangsrecht