Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Wlz-indiceerbaren

Sinds begin 2015 is de langdurige zorg en jeugdhulp hervormd. Indien een cliënt blijvend is aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg heeft deze recht op toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in?

In het Wlz-overgangsrecht is geregeld dat een aantal groepen mensen in 2016 nog zorg krijgen die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. We noemen dat ook wel de Wlz-i.

Ruim 12.000 cliënten maken gebruik van het Wlz-overgangsrecht, waarmee zij een indicatie hebben gekregen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) tot minimaal eind 2016. De regeling Wlz-indiceerbaren is voor cliënten met een zware zorgbehoefte die in 2014 hiervoor zijn aangemeld. Het CIZ heeft tussen september 2015 en juni 2016 de zorgbehoefte van deze cliënten onderzocht. In deze periode heeft het CIZ contact opgenomen met deze cliënten of hun vertegenwoordiger. De cliënten hebben een nieuw indicatiebesluit ontvangen van het CIZ.

Na het afronden van dit herindicatietraject heeft het ministerie van Vws besloten wijzigingen door te voeren met betrekking de doelgroep Wlz indiceerbaren.

Wat gaat er nu gebeuren?

• Heeft u géén Wlz-indicatie gekregen?

Dan is het overgangsrecht verlengd tot 1 juli 2017. Tot die datum blijft zorg en ondersteuning hetzelfde als in 2016. Daarna is de gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. U ontvangt uiterlijk eind september 2016 hierover een besluitbrief van het CIZ.

• Binnen de doelgroep Wlz indiceerbaren zijn ook cliënten met de functie ADL-assistentie. Deze cliënten vielen niet binnen het herindicatietraject. Op verzoek van het ministerie van Vws verlengen we de functies naast de functie ADL-assistentie met 3 jaar tot en met 31 december 2019. De functie ADL-assistentie heeft een onbepaalde geldigheidsduur. U ontvangt uiterlijk eind september hierover een besluitbrief van het CIZ.

• Heeft u wel een Wlz-indicatie gekregen?

Dan houdt u de status ‘Wlz-indiceerbaar’ ten minste tot eind 2019. In die periode houdt u recht op de zorg die u nu (in 2016) krijgt. Deze regeling wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. Meer informatie treft u op deze website.

• Heeft u het zorgprofiel al voor 1 januari 2017 laten ingaan?

Hij/zij krijgt dan op dit moment zorg op basis van het zorgprofiel, wat zo blijft vanaf 2017. Mocht het nodig zijn, dan kunt u vanaf 1 januari 2017 alsnog gebruik maken van de 'vangnetregeling' in de Regeling Wlz-indiceerbaren. 

Meer informatie leest u in de Vraag en antwoord over dit onderwerp.​

Wist u dat elke Wlz-indiceerbare cliënt tot 1 juli 2017 recht heeft op onafhankelijke, gratis cliëntondersteuning? U mag zelf kiezen van wie u die cliëntondersteuning wilt krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van Regelhulp