De Wet langdurige zorg (Wlz) voorziet in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de behandeling plaatsvindt. Bekijk de Beleidsregels subsidieregeling extramurale behandeling.

Wat is extramurale behandeling?

Extramurale behandeling is geneeskundige zorg voor specifieke cliëntgroepen. De behandeling kan liggen op het somatische, het psychische en/of op het gedragsmatige vlak. Het doel van de behandeling kan zijn:

 • verbetering van functionele vaardigheden;
 • het leren omgaan met de aandoening en de beperkingen die daaruit voortkomen;
 • het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag;
 • het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van verergering van de gevolgen van een aandoening.

Voor wie is deze behandeling?

Extramurale behandeling is bedoeld voor cliënten zonder Wlz-indicatie. Ook cliënten met een geldige Wlz-indicatie voor een ‘laag’ zorgprofiel die thuis wonen en hebben gekozen voor zorg thuis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen behandeling vanuit deze subsidieregeling ontvangen.

Een indicatie voor extramurale behandeling is mogelijk voor cliënten met:

 • een somatische aandoening;
 • een psychogeriatrische aandoening;
 • een lichamelijke beperking, waaronder niet-aangeboren hersenletsel;
 • een verstandelijke beperking, mits de cliënt 18 jaar of ouder is.

Behandeling vanwege een psychiatrische of zintuiglijke beperking valt onder de Zvw. Dat geldt ook voor de behandeling van kinderen met een meervoudig complexe beperking. Behandeling vanwege een verstandelijke beperking bij cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Kijk op Regelhulp.nl voor meer informatie. 

De inhoud van de behandeling

Bij de indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling onderscheiden we drie behandelvormen:

 1. Specifieke zorg die verleend wordt vanwege de specialistische expertise van een behandelaar, ter ondersteuning van de reguliere eerstelijns zorg voor specifieke doelgroepen.
 2. Behandeling gericht op verbetering van functionele vaardigheden (‘herstel’) en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag
 3. Functionele diagnostiek.  

De behandeling kan individueel of in een groep gegeven worden.

Wel of geen indicatie van het CIZ?

Of een indicatie noodzakelijk is, is afhankelijk van de bij de behandeling betrokken behandelaar en de behandelvorm. Voor specifieke zorg en voor ‘behandeling gericht op verbetering van functionele vaardigheden (‘herstel’) en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag’ geldt:

Een indicatie is altijd noodzakelijk voor:

 • behandeling in groepsverband.
 • voor individuele behandeling als de behandeling wordt uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of een andere behandelaar zoals een paramedicus. 

Er is géén indicatie noodzakelijk voor individuele behandeling als deze wordt uitgevoerd door een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en/of een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Dit heeft te maken met het onderbrengen van de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten in de Zvw per 2020. Daardoor zijn de daarbij behorende prestaties uit de subsidieregeling verwijderd.    

Voor functionele diagnostiek is een indicatie altijd noodzakelijk als de functionele diagnostiek door een paramedicus of een gedragswetenschapper (in geval van behandeling van mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap) wordt uitgevoerd.

Er is géén indicatie noodzakelijk voor functionele diagnostiek door een gedragswetenschapper als deze door een SO of AVG op verwijzing van de huisarts wordt ingeschakeld of als deze door een huisarts of een medisch specialist wordt ingeschakeld bij mensen met niet aangeboren hersenletsel.  

Een indicatie aanvragen

U kunt deze aanvraag voor een cliënt indienen via het digitale aanvraagsysteem Portero, net als reguliere Wlz-aanvragen. De wijze waarop het CIZ deze aanvragen beoordeelt, is beschreven in een beleidsregel.

Geldigheidsduur van de indicatie

De indicaties voor behandeling zijn niet onbeperkt geldig. De geldigheidsduur hangt af van het soort behandeling:

 • specifieke zorg: maximaal vijf jaar;
 • behandeling gericht op herstel en/of aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag: maximaal twee jaar;
 • aanvullende functionele diagnostiek: maximaal drie maanden. 

Uitvoering van de subsidieregeling

Zorginstituut Nederland geeft subsidie voor extramurale behandeling aan de zorgkantoren. Zorgkantoren geven een vergoeding aan zorgaanbieders die extramurale behandeling bieden.

Meer informatie

Op de website van Zorginstituut Nederland leest u meer over de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Zie ook de wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl. De wijzigingen in deze subsidieregeling per 1 januari 2020 staan in de Staatscourant.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen