Inhoudseditor

Webcheck Wlz

Komt u in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Met deze webcheck ontdekt u in enkele vragen of een aanvraag bij het CIZ in uw situatie zinvol is. Weet u niet of de zorg die u nodig heeft valt onder de Wlz, de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wmo? Kijk dan op www.juisteloket.nl voor meer informatie.

Waarom heeft u hulp nodig? U kunt meerdere opties aangeven.

Vanwege een zintuiglijke handicap

Vanwege een verstandelijke handicap

Vanwege een lichamelijke handicap

Vanwege een lichamelijke/somatische ziekte (bijv. door ouderdom)

Vanwege psychogeriatrische problemen (bijvoorbeeld dementie)

Vanwege psychiatrische problemen

Onder de 18 jaar valt deze zorg onder de Jeugdwet. Bent u boven de 18 jaar en deze zorg is voor het eerst nodig, dan valt een klinische opname of psychiatrische behandeling onder de Zorgverzekeringswet. Beschermd wonen en begeleiding valt onder de Wmo.

Wat is uw leeftijd?

Jonger dan 18 jaar

18 jaar en ouder

Voor welk type zorg wilt u een aanvraag doen?

Intensieve kindzorg

De intensieve kindzorg voor kinderen met een somatische aandoening of een lichamelijke handicap valt onder de Zorgverzekeringswet: neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Bij kinderen met een verstandelijke handicap kan de intensieve kindzorg onder het Wlz-overgangsrecht vallen.

Begeleiding individueel en/of Begeleiding-groep met vervoer

Deze zorg valt onder de Jeugdwet, neemt u contact op met uw gemeente.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging voor kinderen en jongeren valt onder de Jeugdwet. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.

Verpleging

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.

Behandeling

Bij een verstandelijke beperking valt de behandeling onder de Jeugdwet, neem contact op met uw gemeente. Bij een lichamelijke ziekte of lichamelijk handicap kan uw behandelaar een aanvraag doen voor zorg vanuit de Wlz. Daarom hoeft u deze webcheck niet verder in te vullen. Bij een zintuiglijke handicap valt de behandeling onder de Zorgverzekeringswet, neem contact op met uw zorgverzekeraar. Behandeling vanwege psychiatrische problemen valt onder de Jeugdwet.

Palliatief terminale zorg

De palliatief terminale zorg valt eveneens onder de Zorgverzekeringswet. Het accent van de zorgverlening ligt op de medische zorg. Ook de Persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en/of groep en vervoer is bij deze zorg onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Bij kinderen met een verstandelijke handicap kan de palliatief terminale zorg onder het Wlz-overgangsrecht vallen.

Verblijf in een instelling voor jeugdzorg

Deze zorg valt onder de Jeugdwet, neem contact op met uw gemeente.

Zorg in een instelling of zorg in de thuissituatie voor verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten

De instelling biedt een combinatie van zorg, begeleiding, dagbesteding en behandeling. Deze zorg kan ook thuis geleverd worden. Zorg in een instelling voor verstandelijk gehandicapten is deels onder de Jeugdwet gekomen en deels onder de Wlz. Neem contact op met het CIZ of uw gemeente. Zorg met verblijf en behandeling in een behandelinstelling voor licht verstandelijk gehandicapten en beschermd wonen vanwege psychiatrische problematiek is naar de Jeugdwet gegaan. Neem contact op met uw gemeente.

Voor welk type zorg wilt u een aanvraag doen?

Begeleiding individueel en/of groep en vervoer

Deze zorg valt onder de Wmo, neemt u contact op met uw gemeente. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.

Persoonlijke verzorging

Bij een verstandelijke handicap, een zintuigelijke handicap en psychiatrische problemen valt deze zorg onder de Wmo. Neem contact op met uw gemeente. Bij een lichamelijke/somatisch ziekte, psychogeriatrische problemen en een lichamelijke handicap valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.

Verpleging

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.

Behandeling

Bij een lichamelijke ziekte, lichamelijk handicap, verstandelijke handicap of psychogeriatrische aandoening kan uw behandelaar een aanvraag doen voor zorg vanuit de Wlz. Daarom hoeft u deze webcheck niet verder in te vullen. Behandeling vanwege psychiatrische problemen of behandeling bij een zintuiglijke handicap valt onder de Zorgverzekeringswet, neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Zorg in een instelling of zorg in de thuissituatie

Een zorginstelling biedt een combinatie van zorg, begeleiding en behandeling. Deze zorg kan ook thuis geleverd worden.

Opname en behandeling in een behandelinstelling voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen in een (SG)LVG-instelling

Voortgezet verblijf in verband met een psychische stoornis

Palliatief terminale zorg

Als u nog niet eerder zorg heeft gehad of een indicatie heeft voor extramurale zorg en u de zorg thuis wilt ontvangen, valt de palliatief terminale zorg onder de Zorgverzekeringswet, neem contact op met de zorgverzekeraar. Heeft u al een indicatie voor intramurale zorg, ga naar de volgende vraag.

Is de zorg blijvend nodig, dat wil zeggen, is de zorgbehoefte van niet voorbijgaande aard?

Ja

Nee

In principe is in deze situatie geen sprake van zorg vanuit de Wlz en kunt u mogelijk een beroep doen op de Wmo of Zorgverzekeringswet, neemt u contact op met uw gemeente of zorgverzekeraar.

Denkt u dat u 24 uur per dag onafgebroken toezicht en actieve observatie nodig heeft, omdat er elk moment iets (ernstig) mis kan gaan?

Ja

Wij adviseren u om bij het CIZ een aanvraag te doen voor zorg vanuit de Wlz. Een medewerker van het CIZ onderzoekt dan uw zorgbehoefte. Voor een volledige aanvraag is het volgende nodig: medische gegevens (diagnose), gegevens van uw zorgverzekeraar en uw handtekening. Voordat u een aanvraag doet bij het CIZ, wijzen wij u op het recht op cliëntondersteuning. Uw gemeente kan u helpen met informatie, advies en ondersteuning om uw zelfredzaamheid en participatie te versterken. Als uw aanvraag is ingediend, beoordeelt het CIZ persoonlijk of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Direct uw aanvraag indienen? Ga naar www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl.

Nee

Denkt u dat u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft, omdat u niet zelf in staat bent om op relevante momenten hulp in te roepen vanwege fysieke problemen of zware regieproblemen.

Ja, er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig en, om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, is voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg of taken nodig

Wij adviseren u om bij het CIZ een aanvraag te doen voor zorg vanuit de Wlz. Een medewerker van het CIZ onderzoekt dan uw zorgbehoefte. Voor een volledige aanvraag is het volgende nodig: medische gegevens (diagnose), gegevens van uw zorgverzekeraar en uw handtekening. Voordat u een aanvraag doet bij het CIZ, wijzen wij u op het recht op cliëntondersteuning. Uw gemeente kan u helpen met informatie, advies en ondersteuning om uw zelfredzaamheid en participatie te versterken. Dit is een geautomatiseerd advies. Als uw aanvraag is ingediend, beoordeelt het CIZ persoonlijk of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Direct uw aanvraag indienen? Ga naar www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl.

Nee

U komt niet in aanmerking voor de Wlz.

Hier eindigt de webcheck, omdat u na het invullen van deze webcheck niet in aanmerking lijkt te komen voor zorg vanuit de Wlz.
Disclaimer: Aan de uitkomst van deze webcheck kunnen geen rechten worden ontleend.