Het CIZ vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u – in het kort – hoe wij dat doen. Zo ziet u in één oogopslag waar u op kunt rekenen.

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. En om dat te kunnen doen, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Wij gebruiken uw gegevens onder andere om:

 • Uw aanvraag voor zorg uit de Wet langdurige zorg zo zorgvuldig mogelijk te beoordelen.
 • Advies te geven voor het Besluit Uitvoering Kinderbijslag (Buk), in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank.
 • U verder te helpen bij vragen of klachten.
 • U te informeren over ontwikkelingen binnen het CIZ. Bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief.
 • Onze eigen dienstverlening te verbeteren.
 • Fraude te voorkomen of op te sporen. En controle uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van schadeclaims en andere geschillen.

Welke gegevens we precies van u gebruiken, hangt af van of u aanvrager, wettelijke vertegenwoordiger of partner bent.
Het gaat in ieder geval om persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres. En als u aanvrager bent: ook om de medische gegevens die u heeft ingevuld op ons aanvraagformulier. En die we ontvangen van uw behandelaar of huisarts. Belangrijk: we gebruiken nooit méér gegevens dan nodig is om onze taken goed uit te kunnen voeren. Voorop staat: wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Hierop kunt u vertrouwen:

 • Het CIZ heeft een goed informatiebeveiligingsbeleid, dat voldoet aan de eisen die de Rijksoverheid op dat gebied heeft gesteld.
 • Met technische en organisatorische maatregelen zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet in de verkeerde handen kunnen komen.
 • Wij houden precies bij wie uw gegevens inziet. En wanneer.
 • Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is om onze taak goed uit te voeren.
 • Wij delen uw gegevens alléén met andere partijen als wij dat wettelijk verplicht zijn. Of als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens zijn van u. U heeft dus zelf ook rechten.

 • U mag altijd uw eigen gegevens inzien.
 • U mag het CIZ vragen uw gegevens aan te passen of te verwijderen, als blijkt dat ze niet (meer) kloppen. Of als het verwerken van uw gegevens niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • U mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, als dit gebeurt zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. Of als het verwerken van uw gegevens niet in het belang van uzelf (of anderen) is.
 • U mag uw gegevens opvragen. Het CIZ stuurt u dan een overzicht. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij al digitaal verwerken. En waarvoor u toestemming heeft gegeven.
 • U mag het CIZ vragen bepaalde gegevens (tijdelijk) niet te verwerken. Dit kunt u doen als:
 • U in afwachting bent van de beoordeling van een correctieverzoek, of bezwaar.
 • Uw gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u ze niet wilt laten verwijderen.
 • Als het CIZ uw gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak.
 • U mag uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens weer intrekken.

Raadplegen gegevens 

Hieronder leest u wie er gegevens over de afgegeven Wlz-indicatie kunnen opvragen.

Opvragen indicatiegegevens in Portero

Raadplegen in Portero -door ziekenhuizen en zorgaanbieders- van het zorgprofiel met daarin de laatst bekende Wlz-indicatie, kan plaatsvinden op basis van artikel 9.1.2 lid 1 van de Wlz. Hiervoor is geen expliciete toestemming van de cliënt noodzakelijk. Deze raadpleging is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is voor de zorglevering en er een relatie bestaat tussen de zorgaanbieder en de cliënt (gelijk aan de behandelrelatie in een ziekenhuis bij de toegang tot patiëntgegevens). Het CIZ houdt een zogenoemde logging bij van het 'raadpleeggedrag' waarmee de mogelijkheid tot analyse van dit gedrag bestaat, waarmee misbruik tegengegaan kan worden.

Telefonisch opvragen indicatiegegevens

 • Cliënt of diens ouder met wettelijk gezag: Het CIZ beantwoordt telefonische vragen van de cliënt of ouder na het juist beantwoorden van enkele controlevragen.

 • Ziekenhuismedewerkers en zorgaanbieders die een Wlz-aanvraag voor een cliënt hebben gedaan via Portero: Het CIZ verstrekt informatie over de indicatie, mits deze informatie bijdraagt aan het geven van de juiste zorg aan de cliënt. Dit betreft informatie over functie/zorgprofiel , omvang, startdatum, geldigheidsduur van de indicatie en status van de aanvraag. Indien de informatie niet noodzakelijk is voor de zorglevering, is schriftelijke toestemming van de cliënt nodig.

 • Zorgkantoor: Het zorgkantoor mag contactgegevens ontvangen voor zover dat noodzakelijk is voor de zorglevering aan de cliënt. Het CIZ beantwoordt telefonische vragen na het juist beantwoorden van enkele controlevragen.

 • Overige zorgaanbieders en huisartsen: Wij verstrekken geen cliëntspecifieke gegevens. Voor nadere informatie moet u zich tot de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger wenden.

 • Mentor/curator of bewindvoerder: Het CIZ verstrekt telefonisch geen informatie. U kunt alleen schriftelijk of via de mail informatie opvragen door het meesturen van bewijsstukken. Bij het verzoek moet een kopie ID van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger aangeleverd worden. Daarnaast moet een bewijs van mentorschap/curatorschap/ machtiging aanwezig zijn bij het CIZ of bij het verzoek aangeleverd worden. 

Opvragen kopie indicatiebesluit

Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger verstrekken wij geen kopie indicatiebesluit. Huisartsen ontvangen automatisch een kopie van het indicatiebesluit indien de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven aan het CIZ.

Opvragen gegevens door gemeente

Bent u medewerker van een gemeente en is het noodzakelijk dat u weet of een cliënt een wlz indicatie heeft? U kunt zich in dat geval richten tot het indicatieregister. Via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt kunnen gemeenten het Wlz-register toetsen. Kijk op de website van het Inlichtingenbureau voor meer informatie over de Wlz-registertoets en de handleiding. 

Verzoek AVG 

Wilt u gebruik maken van uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan kunt u bij ons een schriftelijk, ondertekend verzoek indienen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeelden van zulke verzoeken. Voegt u ook een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Bent u een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde? Sluit dan ook een bewijs van vertegenwoordiging of volmacht bij. Uw verzoek kunt u sturen aan:
CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Wilt u liever mailen? Dan willen wij u wijzen op het volgende: Aan het versturen van gevoelige informatie per e-mail zijn altijd risico’s verbonden. Wij bieden daarom een beveiligde mail faciliteit. U kunt de link opvragen via 088 789 1000. Binnen een maand ontvangt u van ons een antwoord op uw verzoek. Maar: bij ingewikkelde vragen kan dat soms langer duren (maximaal 3 maanden). Als dat zo is, dan laten we u dat binnen een maand weten. 

AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

Om de informatie goed toegankelijk te maken voor alle betrokkenen in de zorg is er nu de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn. Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zie www.AVGhelpdeskzorg.nl.

Werkzaam in de zorg of het sociaal domein? Dan kunt u vanaf nu (ook) bij de AVG-Helpdesk terecht met alle vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Staat de informatie die u zoekt er nog niet tussen, neem dan contact op via AVGhelpdeskzorg@minvws.nl.

 Wilt u meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? Bekijk dan ons volledige privacystatement. 

Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

E-mail: FG@ciz.nl
Telefoon: 088 - 7891000

 

 

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen