Het CIZ vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u – in het kort – hoe wij dat doen. Zo ziet u in één oogopslag waar u op kunt rekenen.

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. En om dat te kunnen doen, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Wij gebruiken uw gegevens onder andere om:

 • Uw aanvraag voor zorg uit de Wet langdurige zorg zo zorgvuldig mogelijk te beoordelen.
 • Advies te geven voor het Besluit Uitvoering Kinderbijslag (Buk), in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank.
 • U verder te helpen bij vragen of klachten.
 • U te informeren over ontwikkelingen binnen het CIZ. Bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief.
 • Onze eigen dienstverlening te verbeteren.
 • Fraude te voorkomen of op te sporen. En controle uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van schadeclaims en andere geschillen.

Welke gegevens we precies van u gebruiken, hangt af van of u aanvrager, wettelijke vertegenwoordiger of partner bent.
Het gaat in ieder geval om persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres. En als u aanvrager bent: ook om de medische gegevens die u heeft ingevuld op ons aanvraagformulier. En die we ontvangen van uw behandelaar of huisarts. Belangrijk: we gebruiken nooit méér gegevens dan nodig is om onze taken goed uit te kunnen voeren.

Voorop staat: wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Hierop kunt u vertrouwen:

 • Het CIZ heeft een goed informatiebeveiligingsbeleid, dat voldoet aan de eisen die de Rijksoverheid op dat gebied heeft gesteld.
 • Met technische en organisatorische maatregelen zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet in de verkeerde handen kunnen komen.
 • Wij houden precies bij wie uw gegevens inziet. En wanneer.
 • Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is om onze taak goed uit te voeren.
 • Wij delen uw gegevens alléén met andere partijen als wij dat wettelijk verplicht zijn. Of als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Tot slot: uw gegevens zijn van u. U heeft dus zelf ook rechten.

 • U mag altijd uw eigen gegevens inzien.
 • U mag het CIZ vragen uw gegevens aan te passen of te verwijderen, als blijkt dat ze niet (meer) kloppen. Of als het verwerken van uw gegevens niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • U mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, als dit gebeurt zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. Of als het verwerken van uw gegevens niet in het belang van uzelf (of anderen) is.
 • U mag uw gegevens opvragen. Het CIZ stuurt u dan een overzicht. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij al digitaal verwerken. En waarvoor u toestemming heeft gegeven.
 • U mag het CIZ vragen bepaalde gegevens (tijdelijk) niet te verwerken. Dit kunt u doen als:
 • U in afwachting bent van de beoordeling van een correctieverzoek, of bezwaar.
 • Uw gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u ze niet wilt laten verwijderen.
 • Als het CIZ uw gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak.
 • U mag uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens weer intrekken.

Wilt u gebruik maken van uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan kunt u bij ons een schriftelijk, ondertekend verzoek indienen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens   vindt u voorbeelden van zulke verzoeken. Voegt u ook een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Bent u een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde? Sluit dan ook een bewijs van vertegenwoordiging of volmacht bij. Uw verzoek kunt u sturen aan:
CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Wilt u liever mailen? Dan willen wij u wijzen op het volgende: Aan het versturen van gevoelige informatie per e-mail zijn altijd risico’s verbonden. Wij bieden daarom een beveiligde mail faciliteit. U kunt de link opvragen via 088 789 1000.

Binnen een maand ontvangt u van ons een antwoord op uw verzoek. Maar: bij ingewikkelde vragen kan dat soms langer duren (maximaal 3 maanden). Als dat zo is, dan laten we u dat binnen een maand weten.  

Wilt u meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? Bekijk dan ons volledige privacystatement.

Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

E-mail: FG@ciz.nl
Telefoon: 088 - 7891000

 

 

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen