AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de Europese privacywetgeving die in de hele Europese Unie geldt. De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. De regels uit de AVG vormen het uitgangspunt van ons privacybeleid. In ons privacy statement leest u hoe het CIZ hiermee omgaat. De AVG geeft aan welke rechten u heeft. Het CIZ houdt rekening met uw rechten.

Verzoek AVG

Wilt u gebruik maken van uw rechten op grond van de AVG? Dan kunt u bij ons een schriftelijk, ondertekend verzoek indienen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeelden van zulke verzoeken. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs maken met de KopieID app. Maakt u hier geen gebruik van, dan vragen wij u om het BSN door te strepen op de kopie. Bent u een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde? Sluit dan ook een bewijs van vertegenwoordiging of volmacht bij. Uw verzoek kunt u sturen aan:

CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Wilt u liever mailen? Dan willen wij u wijzen op het volgende: aan het versturen van gevoelige informatie per e-mail zijn altijd risico’s verbonden. Wij bieden u daarom de mogelijkheid uw mail beveiligd naar ons sturen. U kunt hiervoor een speciale link opvragen via 088 789 1000.

Wij hebben wat tijd nodig om uw verzoek(en) zorgvuldig te behandelen. Binnen een maand ontvangt u van ons een antwoord op uw verzoek. Bij ingewikkelde vragen kan dat soms langer duren (maximaal 3 maanden). Als dat zo is, dan laten we u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

Om de informatie goed toegankelijk te maken voor alle betrokkenen in de zorg is er de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn. Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zie www.AVGhelpdeskzorg.nl.

Bent u werkzaam in de zorg of het sociaal domein? Dan kunt u (ook) bij de AVG-Helpdesk terecht met alle vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Kunt u de informatie die u zoekt niet terugvinden op de website van de AVG-helpdesk? Dan kunt u contact opnemen via AVGhelpdeskzorg@minvws.nl.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website