Een inbewaringstelling melden

Vormt iemand een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving? En is er sprake van een crisissituatie? Dan is soms een onvrijwillige spoedopname nodig. De burgemeester geeft dan een inbewaringstelling (ibs) af. Hiermee kan de persoon maximaal 3 dagen tegen zijn wil opgenomen worden.

Inbewaringstelling: de Wzd en de Wvggz

Gaat het om iemand met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische ziekte, zoals dementie? Dan geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). De burgemeester meldt de inbewaringstelling dan bij het CIZ. Dit doet hij op dezelfde dag als hij de ibs heeft afgegeven. Is er sprake van psychische problemen? Dan geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz)

Aanleveren bij het CIZ

De burgemeester deelt de volgende informatie op de dag dat de ibs is afgegeven via een digitale koppeling met ons:

  • een kopie van de beslissing tot inbewaringstelling;
  • een medische verklaring waaruit blijkt dat de persoon en de situatie voldoen aan de voorwaarden voor een inbewaringstelling.
    • Let op: deze verklaring moet opgesteld zijn door een ter zake kundige arts die de persoon kort geleden heeft onderzocht. Óf door de arts die werkt voor de zorgaanbieder waar de persoon na de opname verblijft.

Voortzetting van de ibs

Vormt iemand ook na de 3 dagen nog een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving? Dan vraagt het CIZ de rechter met een verzoekschrift om de ibs met nog eens 6 weken te verlengen. Dit verzoekschrift versturen we vóór de eerste 3 dagen voorbij zijn. U kunt ook een rechterlijke machtiging aanvragen voordat de voortzetting van de ibs verloopt. Vraag dit zo snel mogelijk aan, maar uiterlijk op de laatste dag van de ibs.

Vragen over een inbewaringstelling?

Mail dan naar wzd@ciz.nl of bel ons op 088-789 3000.