Soms is een onvrijwillige spoedopname nodig. Bijvoorbeeld omdat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving. De burgemeester kan dan een inbewaringstelling (ibs) afgeven. Met deze ibs kan een cliënt maximaal 3 dagen tegen zijn zin opgenomen worden. Heeft de cliënt een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie? Dan meldt de burgemeester de inbewaringstelling bij het CIZ. Dit staat in de Wet zorg en dwang (Wzd). Wordt het gevaar veroorzaakt door psychische problemen? Dan geldt de Wvggz. Lees meer over de Wvggz

Burgemeester informeert het CIZ

De burgemeester informeert het CIZ binnen 24 uur over de ibs. Dit gebeurt via een digitale koppeling.

Aanleveren

De burgemeester levert de volgende informatie aan bij het CIZ:

  • een afschrift van de beschikking tot inbewaringstelling;
  • de medische verklaring die aan de beschikking ten grondslag ligt.

Uit de medische verklaring moet blijken dat de cliënt voldoet aan de criteria voor een inbewaringstelling.

Let op:

  • De verklaring moet opgesteld zijn door een ter zake kundige arts die de cliënt kort van tevoren heeft onderzocht.
  • De verklaring kan verstrekt worden door een arts die verbonden is aan de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft.

Verzoekschrift verlenging van de inbewaringstelling

Uiterlijk één werkdag na het ontvangen van de informatie, vraagt het CIZ de rechter om te beslissen of de inbewaringstelling wordt verlengd. Wij dienen daarvoor een verzoekschrift in bij de rechter. Dat gebeurt alleen als de cliënt nog steeds een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving. En als een procedure voor een rechterlijke machtiging te lang duurt.

Meer informatie

Als er vragen zijn, kunt u mailen naar wzd@ciz.nl of bellen via 088-789 3000.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website