30 augustus 2022

Update van Wlz-formulieren

Een aantal formulieren op onze website is geüpdatet. Hieronder leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Het gaat om:

  • het Wlz-aanvraagformulier;
  • het Wlz-machtigingsformulier;
  • het machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure;
  • het machtigingsformulier voor het opvragen van medische informatie in een bezwaarprocedure.

Wettelijk vertegenwoordiger 

Op het Wlz-aanvraagformulier en het Wlz-machtigingsformulier staat duidelijker welke wettelijk vertegenwoordigers een aanvraag mogen doen. De optie ‘notarieel gemachtigde’ is toegevoegd aan de meerkeuzemogelijkheden. Dit is ook aangepast op beide machtigingsformulieren voor de bezwaarprocedure. 

In principe ontvangt de wettelijk vertegenwoordiger alle post rondom de Wlz-aanvraag, om zo de belangen van de cliënt te kunnen behartigen. Dit geven we nu duidelijk aan op het Wlz-aanvraagformulier. Natuurlijk kan de wettelijk vertegenwoordiger ook kiezen voor een ander postadres. Dit vult hij in op het formulier.

Handtekening en machtiging 

Het Wlz-aanvraagformulier werd met enige regelmaat ondertekend door iemand die daar niet bevoegd voor is. Daarom staat er duidelijker aangegeven wie er een handtekening mag zetten.

Als een organisatie gemachtigd werd om een Wlz-aanvraag te doen of om een bezwaarprocedure te voeren, was niet altijd duidelijk of alleen de vermelde medewerker gemachtigd was, of ook anderen. In de kantlijn op de machtigingsformulieren staat nu een toelichting.