Gebruikersvoorwaarden Portero

In deze gebruikersvoorwaarden zijn de regels vastgelegd die gelden voor u als organisatie (zijnde de Gebruiker) voor het gebruik van Portero. De voorwaarden 3, 4, 5, 11 en 12 gelden naast de Gebruiker eveneens voor de medewerker(s) van Gebruiker.

Voor alle Gebruikers
 

 1. Door toegang te vragen en gebruik te maken van Portero geeft u als Gebruiker aan deze gebruikersvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruikersvoorwaarden.
   
 2. Gebruiker maakt deze gebruikersvoorwaarden kenbaar en stelt ze ter beschikking aan zijn medewerker(s) met een account voor Portero en ziet toe op en is verantwoordelijk voor de naleving van deze gebruikersvoorwaarden door de betreffende medewerker(s). Deze medewerker(s) is/zijn namens Gebruiker gerechtigd om in Portero akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.
   
 3. Portero mag alleen gebruikt worden voor het doen van aanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz)en Wet zorg en dwang (Wzd) en eventuele andere door het CIZ uit te voeren wet- en/of regelgeving.
   
 4. Door uw toegang tot Portero stemt u er als Gebruiker mee in dat u aanvragen voor de Wlz en Wzd zoveel mogelijk via Portero doet. Dit geldt ook voor aanvragen in het kader van eventuele andere door het CIZ uit te voeren wet- en/of regelgeving. Aanvragen via Portero krijgen voorrang op aanvragen die u als Gebruiker doet via post of e-mail.
   
 5. Alle gegevens/informatie die een Gebruiker in Portero invoert moet naar waarheid worden ingevuld.
   
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de accounts van zijn medewerkers die voor de uitoefening van hun functie toegang tot Portero nodig hebben. Wanneer een medewerker geen toegang meer mag hebben of nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie, blokkeert de Gebruiker dat account per direct.
   
 7. De accounts en eventuele bijbehorende toegangscodes van Gebruiker en de medewerkers van Gebruiker worden uitsluitend verstrekt voor eigen gebruik binnen de organisatie van Gebruiker en worden uitsluitend gekoppeld aan het zakelijke e-mailadres van de betreffende medewerker bij Gebruiker. De accounts en de eventuele bijbehorende toegangscodes zijn strikt persoonlijk en het is de Gebruiker en diens medewerkers niet toegestaan de accounts en eventuele bijbehorende toegangscode openbaar te maken en/of door anderen binnen of buiten de organisatie van Gebruiker te laten gebruiken. Onder het begrip ‘anderen’ wordt nadrukkelijk ook verstaan robots en andere technologische oplossingen die door Gebruiker zouden kunnen worden ingezet voor het doen van aanvragen, het gebruiken van de raadpleegfunctie en het hergebruik van gegevens.
   
 8. Alle schade die voortvloeit uit het niet (volledig) naleven van deze gebruikersvoorwaarden door Gebruiker en/of de medewerkers aan wie Gebruiker een account heeft verstrekt, komt volledig voor rekening van Gebruiker.
   
 9. Het CIZ is te allen tijde gerechtigd om Gebruiker respectievelijk de medewerkers aan wie Gebruiker een account heeft verstrekt het gebruik van Portero te ontzeggen en de toegang tot Portero af te sluiten.
   
 10. Het CIZ heeft te allen tijde het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen. Gebruiker wordt hierover geïnformeerd.

  Voor Gebruikers met een volledig profiel gelden de volgende aanvullende gebruikersvoorwaarden:
   

 11. Indien een Gebruiker voldoet aan de voorwaarden uit artikel 18c lid 4 Wzd en/of artikel 9.1.2 lid 1 sub e Wlz dan geeft hij dit als zodanig aan in Portero en kan hij gebruik maken van de raadpleegfunctie en de mogelijkheid tot hergebruik van gegevens.
   
 12. Gebruiker en zijn medewerker(s) aan wie hij een account heeft verstrekt, gebruikt/gebruiken de additionele beveiligingsmaatregel(en) zoals door het CIZ bepaald.