Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw Wlz-indicatiebesluit? Dan kunt u een bezwaar indienen. We leggen hier in het kort uit hoe u dat doet. 

U kunt alleen bezwaar maken tegen het Wlz-indicatiebesluit.
En dus niet tegen:

 • het besluit tot opname en verblijf, art. 21 (Wzd)
 • de beslissing van de rechter, als u een een rechterlijke of voorwaardelijke machtiging heeft aangevraagd (Wzd)

Zo maakt u bezwaar

U stuurt ons een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Dit heet officieel een bezwaarschrift.

Let op: U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na ontvangst van uw indicatiebesluit naar ons opsturen. Uw bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn geschreven.   

Wat moet er verder in het bezwaarschrift staan? 

 • Uw naam en adres;
 • De datum; 
 • De datum van het indicatiebesluit waartegen u bezwaar maakt;
 • Het besluitnummer (dit staat ook op uw indicatiebesluit);
 • Uw handtekening (of de handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger als dit van toepassing is).

U kunt dit naar ons mailen, of per post versturen.
Het mailadres is: info.bezwaarberoep@ciz.nl

U ondertekent het bezwaarschrift, maakt hiervan een scan en voegt deze toe als bijlage. Het is verstandig om uw mail veilig te versturen (pdf, 292.04 KB)

Stuurt u het bezwaarschrift liever per post? Dat kan naar het volgende adres:

CIZ
T.a.v. Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2891 
3500 GW Utrecht

En dan?

Nadat we uw bezwaarschrift hebben ontvangen, doen we onderzoek. We bekijken dan uw aanvraag opnieuw. Als we nog vragen hebben, nemen we contact met u op. Vervolgens ontvangt u van ons een brief met onze beslissing.

Iemand anders machtigen 

Wilt of kunt u niet zelf bezwaar maken? Dan kunt u ook iemand anders vragen dit voor u te doen. Het is wel belangrijk dat u hier officieel toestemming voor geeft. Dit doet u door het machtigingsformulier in te vullen en mee te sturen met uw bezwaarschrift (pdf, 106.29 KB). Deze vindt u onderaan de pagina.

Formulieren

Machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure

Download PDF (pdf, 106.29 KB)

Machtigingsformulier voor het opvragen van medische informatie in een bezwaarprocedure

Download PDF (pdf, 130.16 KB)

Veelgestelde vragen bezwaar

De huisarts geeft alleen medische informatie aan de volgende personen:

 • uzelf, als u ouder bent dan 16 jaar
 • een kind tussen de 12 en 16 jaar waarbij de ouder(s) of voogd met gezag toestemming geeft
 • uw wettelijk vertegenwoordiger, als u die heeft
 • een voogd of een ouder met ouderlijk gezag, bij een kind onder de 12 jaar
 • een voogd of een ouder met ouderlijk gezag, bij een kind dat jonger dan 18 jaar én wilsonbekwaam is
 • de medisch adviseur van het CIZ (alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven bij uw Wlz-aanvraag).
U kunt geen bezwaar maken tegen het aantal uren zorg dat u krijgt. U kunt wel bezwaar maken tegen ons indicatiebesluit of tegen het zorgprofiel dat wij voor u hebben vastgesteld. Dit bezwaar kunt u indienen tot 6 weken nadat u ons besluit heeft gekregen.

Meestal krijgt u binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar. Meer informatie hierover vindt u in de folder Bezwaar (pdf, 474.06 KB).

Ja. Het indicatiebesluit waar u bezwaar tegen maakt, blijft geldig tot we een 'beslissing op bezwaar' hebben genomen.
U kunt een nieuwe aanvraag indienen als uw zorgbehoefte is veranderd. Of als u nieuwe medische informatie heeft. Wij beoordelen uw aanvraag dan helemaal opnieuw.

Een bezwaar dient u in als u het niet eens bent met ons indicatiebesluit. U kunt dan binnen 6 weken na de datum van het besluit een bezwaar indienen. Als u tijdens deze bezwaarprocedure nieuwe, aanvullende (medische) informatie opstuurt, nemen wij deze mee in de beoordeling.
Wij beoordelen uw dossier dan helemaal opnieuw. We kijken dan naar de best passende zorg (het best passende zorgprofiel). Het kan in bezwaar blijken dat minder zorg of een ander soort zorg beter bij uw situatie past. Het zorgprofiel in de besluitbrief wordt dan aangepast. Het kan ook zo zijn dat blijkt dat uw situatie om meer zorg vraagt. Ook dan wordt uw zorgprofiel aangepast.
Een bezwaar dient u in als het niet eens bent met het indicatiebesluit. Wij beoordelen uw situatie dan opnieuw en nemen een 'beslissing op bezwaar'.

Bent u het niet eens met deze 'beslissing op bezwaar', dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank bekijkt dan of wij de juiste beslissing hebben genomen.
Het (telefonische) onderzoek is een van de eerste stappen in het onderzoek naar uw bezwaar.
U wordt dan bijvoorbeeld gebeld door onze juridische medewerker voor meer informatie.
U kunt zelf ook aanvullende informatie opsturen.
Onze medewerker kan ook contact opnemen met een zorgverlener.

Een hoorzitting houden we als we na het bezwaaronderzoek een negatieve beslissing willen nemen. En als u zelf heeft aangegeven dat u dan een hoorzitting wilt.

U, of degene die namens u het bezwaar heeft ingediend, krijgt een uitnodiging voor de hoorzitting. Die houden we met onze juridische medewerker. Dit gebeurt telefonisch, via beeldbellen of op locatie. Tijdens de hoorzitting kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de voorlopige negatieve beslissing.

Dit hangt af van de situatie.

Heeft u zorg voor uzelf aangevraagd en voert u zelf de bezwaarprocedure? Dan ondertekent u zelf het bezwaarschrift.

Jonger dan 18 jaar? Dan moet degene met gezag (ouder of voogd) het bezwaarschrift ondertekenen.

Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan kunt u voor uw kind het bezwaar indienen en ondertekenen, maar alleen als hij u hiervoor heeft gemachtigd. Of als u wettelijk vertegenwoordiger bent.

Heeft u door de rechtbank een curator toegewezen gekregen? Of wilt u dat uw curator of mentor namens u de bezwaarprocedure voert? Dan moet de curator uw bezwaarschrift ondertekenen. De kopie van de brief van de rechtbank waarin staat dat u een curator heeft toegewezen gekregen, moet u ook meesturen.

Wilt u dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u voert? Dan machtigt u die persoon daarvoor. U vult dan het 'Machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure' (pdf, 106.29 KB) in en stuurt dit mee met uw bezwaarschrift. U moet dit formulier zelf ondertekenen. De persoon die u heeft gemachtigd, ondertekent vervolgens het bezwaarschrift.

Wilt u dat een advocaat namens u de bezwaarprocedure uitvoert? Dan is een machtiging niet nodig. De advocaat kan het bezwaarschrift ondertekenen.

Dit doet u zelf. Tenzij:

 • u een wettelijk vertegenwoordiger heeft. In dat geval tekent de wettelijk vertegenwoordiger.
 • u jonger dan 16 jaar bent. In dat geval tekent uw ouder met gezag, of uw voogd.