ADL-assistentie is 24 uur per dag direct oproepbare persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) die wordt geleverd in en om de ADL-woning.

Dit gebeurt op verzoek en op aanwijzing van de bewoner van de ADL-woning. ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling. Cliënten hebben voor ADL-assistentie een indicatie van het CIZ nodig. U kunt deze aanvraag voor een cliënt indienen via het digitale aanvraagsysteem Portero, net als reguliere Wlz-aanvragen. De wijze waarop het CIZ deze aanvragen beoordeelt, is beschreven in een beleidsregel.

Subsidie voor ADL-assistentie is mogelijk als de zorgaanbieder ADL-assistentie biedt aan een cliënt die:

  • een lichamelijke handicap of een somatische aandoening heeft;
  • is aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
  • is aangewezen op minimaal vijf uur oproepbare ADL-assistentie per week; en
  • voldoende sociaal zelfredzaam is om zelfstandig te wonen, zorg op te roepen en aanwijzingen te geven.

ADL-assistentie gaat niet samen met zorg vanuit de Wlz. ADL-assistentie gaat wel samen met extramurale behandeling vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019.

ADL-assistentie en zorg buiten de woning

ADL-assistentie kan alleen worden geboden in en om de ADL-woning. Is er zorg buiten de ADL-woning nodig? Dan moet dit worden aangevraagd bij de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (wijkverpleging).

Overgangsregeling

Voor sommige cliënten geldt een overgangsregeling. Cliënten die vallen onder de regeling van Wlz-indiceerbaren houden tot 31 december 2019, naast de ADL-assistentie, hun recht op persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding zoals ze dat hadden onder de AWBZ.

Meer informatie

Op de website van Zorginstituut Nederland leest u meer over de subsidieregeling ADL-assistentie. Zie ook de wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl. De wijzigingen in deze subsidieregeling per 1 januari 2019 staan in de Staatscourant.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen