ADL-assistentie is 24 uur per dag direct oproepbare persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) die wordt geleverd in en om de ADL-woning.

Dit gebeurt op verzoek en op aanwijzing van de bewoner van de ADL-woning. ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling. Cliënten hebben voor ADL-assistentie een indicatie van het CIZ nodig. U kunt deze aanvraag voor een cliënt indienen via het digitale aanvraagsysteem Portero, net als reguliere Wlz-aanvragen. De wijze waarop het CIZ deze aanvragen beoordeelt, is beschreven in een beleidsregel.

Subsidie voor ADL-assistentie is mogelijk als de zorgaanbieder ADL-assistentie biedt aan een cliënt die:

  • een lichamelijke handicap of een somatische aandoening heeft;
  • is aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
  • is aangewezen op minimaal vijf uur oproepbare ADL-assistentie per week; en
  • voldoende sociaal zelfredzaam is om zelfstandig te wonen, zorg op te roepen en aanwijzingen te geven.

ADL-assistentie gaat niet samen met zorg vanuit de Wlz. ADL-assistentie gaat wel samen met extramurale behandeling vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019.

ADL-assistentie en zorg buiten de woning

ADL-assistentie kan alleen worden geboden in en om de ADL-woning. Is er zorg buiten de ADL-woning nodig? Dan moet dit worden aangevraagd bij de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (wijkverpleging).

Overgangsregeling

Voor sommige cliënten geldt een overgangsregeling. Cliënten die vallen onder de regeling van Wlz-indiceerbaren houden tot 31 december 2019, naast de ADL-assistentie, hun recht op persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding zoals ze dat hadden onder de AWBZ.

Meer informatie

Op de website van Zorginstituut Nederland leest u meer over de subsidieregeling ADL-assistentie. Zie ook de wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl. De wijzigingen in deze subsidieregeling per 1 januari 2019 staan in de Staatscourant.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website