Kwaliteit

Het CIZ staat voor zorgvuldige en onafhankelijke indicatiestelling. Dit is maatwerk en tegelijkertijd mensenwerk. Onze methodieken zijn erop gericht de verschillen zo klein mogelijk te houden en om deze verschillen naar boven te krijgen. De basis voor onze kwaliteit ligt in het vakmanschap van onze medewerkers. We willen het vakmanschap voortdurend aanscherpen. Daarom is het tweede onderdeel van ons kwaliteitssysteem de review, waarbij de indicatiesteller en een reviewer allebei apart naar het dossier kijken met als doel om tot een zelfde besluit te komen. Tenslotte wordt 1x per maand een steekproef getrokken over alle afgegeven besluiten om achteraf alsnog te worden getoetst.

Waaraan moet een juist besluit voldoen?

De essentie van een indicatiebesluit is dat daarin:

 • een juist besluit is opgenomen ten aanzien van de toegang tot Wlz-zorg en zo ja,
 • of dan het juiste zorgprofiel is bepaald.

Dat noemen we de “kerndefinitie van een juist besluit”. Op deze onderdelen van het besluit toetsen we, omdat die onderdelen het belangrijkst zijn voor de cliënt.

Voor onszelf zijn we echter strenger; want we willen immers ook leren van de toetsresultaten. Daarom toetsen we voor onszelf ook nog op een paar extra onderdelen van het besluit. Namelijk:

 • of de aanvraag wel voldoet aan de wettelijke eisen,
 • de juiste ingangsdatum en 
 • de juiste geldigheidsduur van het besluit
 • of het besluit wel goed en helder is toegelicht in de besluitbrief.

Dat noemen wij de “uitgebreide definitie van een juist besluit”.

Het CIZ hanteert nog een tweede, ruimere definitie voor 'juist besluit’. Met eisen die we stellen aan het indicatiebesluit.

Intern toetst het CIZ op 6 onderdelen:

 1. Had de aanvraag wel in behandeling kunnen worden genomen: staat de handtekening van de cliënt er wel onder; is de cliënt wel Wlz-verzekerd etc.?
 2. Is er terecht vastgesteld of er wel/geen toegang is tot de Wlz?
 3. Zo ja, is dan wel het best passende zorgprofiel gekozen?
 4. Is de ingangsdatum juist bepaald?
 5. Is de geldigheidsduur juist bepaald?
 6. Is het besluit goed en begrijpelijk gemotiveerd?

Het kwaliteitscijfer van het vierde kwartaal 2022 over de uitgebreide definitie bedraagt 79%.

Review

Ruim één op de tien dossiers wordt door ons systeem aangewezen om te worden gereviewd voordat het indicatiebesluit wordt verstuurd. Het betreffende dossier wordt dan aan de reviewer voorgelegd en die bekijkt of deze op basis van de informatie tot een zelfde besluit zou komen. Als dat niet het geval is, wordt overlegd en besloten welke acties ondernomen moeten worden om tot een definitief besluit te komen. De gegevens uit de review worden geanalyseerd. Op basis hiervan bepalen we dan welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Toetsing

Van alle dossiers die in de maand ervoor tot een besluit zijn gekomen, wordt een vast aantal nog een keer getoetst. Dat noemen we de bruto-steekproef. Deze dossiers worden opnieuw doorgenomen en vervolgens wordt bepaald of ze “juist” of “niet-juist” zijn. We willen dat minimaal 95% van de getoetste dossiers “juist” is.

Het bruto kwaliteitscijfer (kerndefinitie) van januari/februari/maart 2024 = 91%

In de verzameling dossiers die als “niet-juist” uit deze toetsing komen, zitten dossiers waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat de regels niet juist zijn opgevolgd en daarmee dus echt “niet-juist” zijn.

Er zitten ook dossiers tussen die niet navolgbaar zijn, waaruit dus niet blijkt waarom een bepaald besluit exact is genomen. Deze dossiers noemen we “niet-reproduceerbaar”. We kunnen op basis van de onvolledige onderzoeksinformatie niet concluderen of het genomen besluit wel juist is. Het besluit zou alsnog wel juist kunnen zijn, maar dat weten we niet zeker.

De uitkomsten van deze toetsing koppelen we terug naar de individuele medewerker en bespreken we binnen de teams, zodat we als medewerker en organisatie hiervan kunnen leren met als doel het aantal niet-reproduceerbare dossiers zo klein mogelijk te maken.

Omdat de “niet-reproduceerbare”-categorie tot verwarring leidde zijn we overgestapt naar een tweede kwaliteitscijfer. De niet-reproduceerbare dossiers zijn uit de oorspronkelijke bruto-steekproef gehaald; wat dan overblijft is de netto-steekproef. Hierin zitten dus alleen dossiers waarin het onderzoek volledig is gedaan en waarvan we dus met zekerheid kunnen concluderen dat deze “juist” of “niet-juist” zijn. We hebben onze norm opgehoogd; we willen dat minimaal 98% van de getoetste dossiers “juist” is.

De uitkomsten van deze toetsing koppelen we terug aan de individuele medewerker en bespreken we binnen de teams om hiervan te kunnen leren. Met als doel het aantal juiste dossiers zo hoog mogelijk te maken. Als we constateren dat besluiten niet juist zijn getoetst én de cliënt mogelijk onterecht geen toegang tot de Wlz heeft gekregen, nemen we contact op met de cliënt om deze fout te herstellen.

Het netto kwaliteitscijfer (kerndefinitie) van oktober/november/december 2023 = 98%

Het bruto en netto kwaliteitscijfer van de kerndefinitie van voorgaande kwartalen

Kwartaal Bruto Netto
Q1 2024 91%  
Q4 2023 87% 98%
Q3 2023 89% 99%
Q2 2023 89% 96%
Q1 2023 91% 98%
Q4 2022 88% 97%
Q3 2022 90% 98%
Q2 2022 90% 97%
Q1 2022 89% 98%
Q4 2021 87% 98%
Q3 2021 89% 98%
Q2 2021 90% 99%
Q1 2021 91% 98%
Q4 2020 92% 98%
Q3 2020 95% 99%
Q2 2020 93% 98%
Q1 2020 93% 99%