Als u een Wlz of Wzd-aanvraag doet, dan ontvangt u in principe binnen zes weken een besluit. In december heeft het CIZ 95% van alle aanvragen op tijd behandeld.

Op tijd behandelde aanvragen

Er is wettelijk vastgelegd hoe lang het CIZ erover mag doen om een aanvraag af te handelen. Bij een Wlz- en Wzd-aanvraag is dit zes weken. Voor aanvragen onder bijzondere omstandigheden geldt een maximum van twee weken. Het percentage van 95% laat zien hoeveel aanvragen wij in december daadwerkelijk binnen deze termijnen hebben afgehandeld. 

In sommige gevallen mag het CIZ langer over een aanvraag doen. Bijvoorbeeld wanneer er (medische) informatie moet worden opgevraagd. Het is dus van belang dat uw aanvraag volledig is.

Klanttevredenheid

Voor het CIZ staat u als cliënt centraal. We vinden het belangrijk dat u zich gezien, gehoord en geholpen voelt. Daarom voeren we sinds begin 2016 doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek uit. Met behulp van de resultaten kunnen wij onze dienstverlening nog beter laten aansluiten op uw wensen. De resultaten van onze klanttevredenheid van 2021 leest u in dit onderzoeksrapport.

U kunt maandelijks het klanttevredenheidscijfer zien op onze website. In december beoordeelden cliënten het CIZ met een 8,1.

Dit cijfer komt als volgt tot stand. Wie bij het CIZ een aanvraag doet, krijgt de vraag of hij mee wil werken aan het klanttevredenheidsonderzoek. Als de cliënt dit wil, dan ontvangt hij na het indicatiebesluit per e-mail een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. Hij beoordeelt ons dan op verschillende aspecten, zoals het aanvraagproces en de communicatie vanuit het CIZ. De vragenlijst kan ook worden ingevuld door iemand uit de naaste omgeving van de cliënt, of door een zorgprofessional die voor de cliënt een aanvraag doet.

Heeft u niet meegedaan aan ons klanttevredenheidsonderzoek, maar wilt u wel een compliment, suggestie of klacht kwijt? Dit kan via onze contactpagina.

Kwaliteit

Het CIZ staat voor zorgvuldige en onafhankelijke indicatiestelling. Dit is maatwerk en tegelijkertijd mensenwerk. Onze methodieken zijn erop gericht de verschillen zo klein mogelijk te houden en om deze verschillen naar boven te krijgen. De basis voor onze kwaliteit ligt in het vakmanschap van onze medewerkers. We willen het vakmanschap voortdurend aanscherpen. Daarom is het tweede onderdeel van ons kwaliteitssysteem de review, waarbij de indicatiesteller en een reviewer allebei apart naar het dossier kijken met als doel om tot een zelfde besluit te komen. Tenslotte wordt 1x per maand een steekproef getrokken over alle afgegeven besluiten om achteraf alsnog te worden getoetst. 

Waaraan moet een juist besluit voldoen?

De essentie van een indicatiebesluit is dat daarin:

  • een juist besluit is opgenomen ten aanzien van de toegang tot Wlz-zorg en zo ja,
  • of dan het juiste zorgprofiel is bepaald.

Dat noemen we de “kerndefinitie van een juist besluit”. Op deze onderdelen van het besluit toetsen we, omdat die onderdelen het belangrijkst zijn voor de cliënt.

Voor onszelf zijn we echter strenger; want we willen immers ook leren van de toetsresultaten. Daarom toetsen we voor onszelf ook nog op een paar extra onderdelen van het besluit. Namelijk:

  • of de aanvraag wel voldoet aan de wettelijke eisen,
  • de juiste ingangsdatum en 
  • de juiste geldigheidsduur van het besluit
  • of het besluit wel goed en helder is toegelicht in de besluitbrief.

Dat noemen wij de “uitgebreide definitie van een juist besluit”.

Het CIZ hanteert nog een ruimere definitie voor “juist besluit’.

Review

Eén op de tien dossiers wordt door ons systeem aangewezen om te worden gereviewd voordat het indicatiebesluit wordt verstuurd. Het betreffende dossier wordt dan aan de reviewer voorgelegd en die bekijkt of deze op basis van de informatie tot een zelfde besluit zou komen. Als dat niet het geval is, wordt overlegd en besloten welke acties ondernomen moeten worden om tot een definitief besluit te komen. De gegevens uit de review worden geanalyseerd. Op basis hiervan bepalen we dan welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Toetsing

Van alle dossiers die in de maand ervoor tot een besluit zijn gekomen, wordt een vast aantal nog een keer getoetst. Dat noemen we de bruto-steekproef. Deze dossiers worden opnieuw doorgenomen en vervolgens wordt bepaald of ze “juist” of “niet-juist” zijn. We willen dat minimaal 95% van de getoetste dossiers “juist” is.

Het bruto kwaliteitscijfers van augustus/september/oktober 2022 = 91%

In de verzameling dossiers die als “niet-juist” uit deze toetsing komen, zitten dossiers waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat de regels niet juist zijn opgevolgd en daarmee dus echt “niet-juist” zijn.

Er zitten ook dossiers tussen die niet navolgbaar zijn, waaruit dus niet blijkt waarom een bepaald besluit exact is genomen. Deze dossiers noemen we “niet-reproduceerbaar”. We kunnen op basis van de onvolledige onderzoeksinformatie niet concluderen of het genomen besluit wel juist is. Het besluit zou alsnog wel juist kunnen zijn, maar dat weten we niet zeker.

De uitkomsten van deze toetsing koppelen we terug naar de individuele medewerker en bespreken we binnen de teams, zodat we als medewerker en organisatie hiervan kunnen leren met als doel het aantal niet-reproduceerbare dossiers zo klein mogelijk te maken.

Omdat de “niet-reproduceerbare”-categorie tot verwarring leidde zijn we overgestapt naar een nieuw kwaliteitscijfer. De niet-reproduceerbare dossiers zijn uit de oorspronkelijke bruto-steekproef gehaald; wat dan overblijft is de netto-steekproef. Hierin zitten dus alleen dossiers waarin het onderzoek volledig is gedaan en waarvan we dus met zekerheid kunnen concluderen dat deze “juist” of “niet-juist” zijn. We hebben onze norm opgehoogd; we willen dat minimaal 98% van de getoetste dossiers “juist” is.

De uitkomsten van deze toetsing koppelen we terug aan de individuele medewerker en bespreken we binnen de teams om hiervan te kunnen leren. Met als doel het aantal juiste dossiers zo hoog mogelijk te maken. Daar waar we constateren dat we een fout hebben gemaakt, nemen we contact op met de cliënt om deze te herstellen.

Het netto kwaliteitscijfer van augustus/september/oktober 2022 = 98%

Het bruto en netto kwaliteitscijfer van voorgaande kwartalen

Kwartaal  Bruto  Netto
 Q1 2020 93%  99%
Q2 2020 93% 98%
Q3 2020 95% 99%
Q4 2020 92% 98%
Q1 2021 91% 98%
Q2 2021 90% 99%
Q3 2021 89% 98%
Q4 2021 87% 98%
Q1 2022 89% 98%
Q2 2022 90% 97%
Q3 2022 90% 98%

 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website