Het is belangrijk dat een aanvraag bij het CIZ compleet is.

Het CIZ heeft informatie nodig om uw aanvraag snel en zorgvuldig te kunnen onderzoeken. Het is daarom belangrijk dat u onderstaande documenten meestuurt met uw aanvraag. Als wij informatie missen, vragen wij deze alsnog op. Dit kan de afhandeling van uw aanvraag vertragen. In onderstaand overzicht ziet u wat wij nodig hebben: 

Aanvraagformulier

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Handtekening van:
  • De cliënt, óf
  • De wettelijk vertegenwoordiger met kopie van de beschikking van de rechtbank, óf
  • De gemachtigde met een door de cliënt ondertekende machtigingsformulier.
 • Verzekeringsgegevens van de cliënt.

Documenten over zorgbehoefte

 • Documenten waarin de diagnose(s) staat(n), door wie de diagnose is gesteld (naam en functie) en de datum waarop de diagnose is gesteld. De herkomst van het document moet door het CIZ met zekerheid vast te stellen zijn, bijvoorbeeld door middel van een handtekening van de behandelaar, een logo en/of een stempel van de behandelende instantie op het document.
 • Bijzonderheden, zoals het ziekteverloop, de gevolgde behandeling(en) en bijkomende problematiek;
 • Een bij de diagnose behorende prognose of een inschatting van het verdere verloop van de zorgbehoefte;
 • Informatie over beperkingen en het psychisch en sociaal functioneren.

Informatie over diagnostiek, prognose, stoornissen en beperkingen wordt verstrekt door een ter zake deskundige. Dit is iemand die volgens de vigerende standaarden en richtlijnen van zijn beroepsgroep bevoegd is een diagnose te stellen.

Documenten bij een psychische stoornis (nieuw met ingang van 1 januari 2020)

Documenten waarin is opgenomen:

 • Een actuele diagnose. Een diagnose is actueel als een ter zake deskundige onderschrijft dat deze passend is bij het huidige beeld en functioneren van de cliënt. Het actuele zorg- en/of behandelplan volstaat als daarin is onderbouwd dat de beschikbare diagnostiek nog aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt.
 • De blijvendheid. De blijvendheid wordt onderbouwd door:
  • De levensloop
  • De behandelgeschiedenis, de beschrijving van de interventies die hebben plaats gevonden en het resultaat ervan
  • De prognose beschreven door een ter zake deskundige: is de verwachting dat het functioneren van de cliënt nog zodanig kan verbeteren dat hij zelf op relevante momenten hulp kan inroepen om ernstig nadeel te voorkomen?

Aanvullende documenten

In onderstaand overzicht staan de aanvullende documenten die wij nodig hebben voor het kunnen vaststellen van een handicap en een psychische stoornis. Tot slot is er een overzicht van de aanvullende documenten die nodig zijn bij de aanvraag van enkele specifieke zorgprofielen, meerzorg en extramurale behandeling.

Informatie over diagnostiek, prognose, stoornissen en beperkingen wordt verstrekt door een ter zake deskundige. Dit is iemand die volgens de vigerende standaarden en richtlijnen van zijn beroepsgroep bevoegd is een diagnose te stellen.

Documenten voor het vaststellen van een verstandelijke en/of zintuiglijke handicap of psychische stoornis

Verstandelijke handicap

 • Een psychologisch rapport, waaronder de uitkomst van een IQ-test;
 • Informatie over het adaptief functioneren en het professionele oordeel daarover;
 • Bij cliënten ouder dan 18 jaar: informatie over het functioneren in de ontwikkelingsperiode, waaronder gevolgd onderwijs en de resultaten hiervan.
 • Informatie over de levensloop en eventuele behandelgeschiedenis.

Zintuiglijke handicap

 • Documenten met testgegevens die de visuele of auditief-communicatieve handicap en/of een ernstige spraak- en of taalstoornis onderbouwen.

 Psychische stoornissen (nieuw met ingang van 1 januari 2020)

 • Een psychische stoornis, vastgesteld door een ter zake deskundige, bijvoorbeeld een psychiater, klinische psycholoog, gz-psycholoog of verpleegkundig specialist ggz.

Documenten voor het vaststellen van het zorgprofiel

Zorgprofiel VG07

 • Een actueel of geactualiseerd (maximaal een jaar oud) zorgplan. Uit het plan blijkt:
  • Wat de omschrijving is van de grondslag en de bijzondere gedragsproblematiek;
  • Welke zorginterventies hebben plaatsgevonden om de bijzonder ernstige gedragsproblematiek te verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld behandeling (eventueel medicamenteus/therapieën/video-opnames), specifieke benadering, groepsgrootte, woonvorm, inzet van gespecialiseerd personeel;
  • Tot welk resultaat de zorginterventies hebben geleid (evaluatierapport);
  • Een onderbouwde conclusie (op basis van het voorgaande) dat er sprake is van chronische ernstige gedragsproblematiek die niet met de reguliere middelen kan worden behandeld of begeleid.
 • Een actueel of geactualiseerd volledig rapport (maximaal een jaar oud) van de CEP-score, opgesteld door meerdere deskundigen onder eindverantwoordelijkheid van een gedragsdeskundige. Uit de score blijkt dat de vastgestelde chronische gedragsproblematiek een zwaarte heeft van tenminste 3.
 • Indien er met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een consultatietraject is gedaan, de door het CCE uitgebrachte (advies)rapportage.

Voortzetting van het Zorgprofiel LVG 01 t/m 05 omdat de cliënt 18 jaar is geworden

 • Informatie van de behandelaar dat voortzetting van de behandeling in een LVG-behandelinstelling noodzakelijk is (aanduiding welke periode/hoe lang);
 • Het actuele behandelplan en de doelen voor de komende periode.

Zorgprofiel (SG)LVG

 • Een onderbouwing van de noodzaak tot integrale, multidisciplinaire behandeling in een (SG)LVG behandelcentrum door de behandelaar.

GGZ: overgang van Zvw naar Wlz-zorgprofiel

 • Zie de pagina over het GGZ-B zorgprofiel, onder het kopje ‘Hoe kunt u een GGZ-B zorgprofiel aanvragen’. Daar staat welke specifieke informatie nodig is bij een eerste Wlz-aanvraag voor een GGZ-B zorgprofiel. U vindt er ook het vragenformulier. 

 GGZ: wijziging en verlenging zorgprofiel GGZ-B

 • Ingevuld vragenformulier ‘Aanvraag GGZ-B’.
 • Bij aanvraag voor wijziging Wlz-zorgprofiel GGZ-B:
  • Motivering waarom het geïndiceerde GGZ-B pakket niet meer passend is;
  • Het meest recente behandelplan.

Zorgprofiel VV07

In het geval van gedragsproblemen als gevolg van psychogeriatrische problematiek:

 • Actuele medische informatie en een behandelplan met:
  • De aard en de ernst van het probleemgedrag;
  • De analyse van het probleemgedrag;
  • De (vormen van) behandeling die is (zijn) gegeven of momenteel worden ingezet;
  • De effecten van de behandeling op het probleemgedrag;
  • Prognose.

In het geval van gedragsproblemen als gevolg van een gerontopsychiatrische, neuropsychiatrische of aanverwante aandoening: 

 • Actuele medische informatie en een zorgplan met informatie over de achtergrond van de gedragsproblemen en waarom in deze situatie behandeling van het probleemgedrag niet meer tot verbetering leidt.

Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief): Ziekte van Korsakov, fronto-temporale dementie (FTD) of naast de psychogeriatrie psychiatrische ziektebeelden die gepaard gaan met gedragsproblemen zoals angststoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis etc.

Voor meer informatie over de VV07 verwijzen wij u graag door naar de factsheet VV07.

Zorgprofiel VV08

 • Actuele medische (behandel)informatie en een zorgplan, met een onderbouwing van de noodzaak van (gespecialiseerde) verpleegkundige aandacht en/of handelen.

Deze zorg (aandacht en/of handelen) is dagelijks op verschillende momenten noodzakelijk vanwege de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de zorgvraag en heeft als doel de huidige zorgsituatie te verbeteren, te stabiliseren dan wel erger te voorkomen.

Zorgprofiel VV09B

 • De behandeldoelen en (indien aanwezig) het behandelplan.

Documenten voor aanvraag Meerzorg

Bij een noodzaak voor invasieve of non-invasieve beademing, de verklaring van het centrum voor thuisbeademing (CTB) meesturen, indien aanwezig.

Documenten voor aanvraag Subsidieregeling Extramurale behandeling

 • Voor behandeling gericht op verbetering van functionele vaardigheden en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag: een concreet en haalbaar behandeldoel of behandelplan;
 • Voor ‘specifieke zorg’ (voorheen CSLM-behandeling): een concreet en haalbaar behandeldoel of behandelplan;
 • Bij behandeling in groepsverband: het aantal dagdelen dat nodig is om het behandeldoel te bereiken; Bij een verlenging: een evaluatieverslag van de behandeling en de resultaten ervan.

 

De informatie hierboven is geupdated in februari 2020.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen