Bekijk de veelgestelde vragen over het doen van een aanvraag en het krijgen van een besluit van het CIZ.

U kunt zelf een aanvraag doen via Mijn Wlz-aanvraag. De zorgaanbieder kan ook een aanvraag voor u doen. De zorgaanbieder zal bij u de benodigde documenten en informatie ophalen. Ook dient u deze aanvraag zelf te ondertekenen.

Als u bij het CIZ zorg vanuit de Wlz aanvraagt, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wij kunnen uw aanvraag dan snel afhandelen. De volgende gegevens zijn belangrijk voor uw aanvraag:

 • Documenten waarin staat wat de diagnose is, door wie deze is gesteld en op welke datum (verplicht
 • Documenten over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht)
 • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is
 • Informatie over hoe de ziekte of aandoening uw functioneren beperkt
 • Informatie over uw psychisch en sociaal functioneren
 • Indien aanwezig) uw zorgplan

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan vult u het machtigingsformulier in en levert dit aan bij uw aanvraag. Let op! U ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. 

Iemand mag in principe alleen medische informatie opvragen over zijn/haar eigen situatie. Een huisarts zal de medische informatie over uw ouder of partner niet zomaar aan u verstrekken. Uw partner of ouder moet de informatie zelf opvragen.

Een huisarts mag medische informatie verstrekken aan:

 • de cliënt zelf
 • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt
 • een voogd (als de cliënt jonger is dan 18 jaar)
 • een ouder met ouderlijk gezag (als de cliënt jonger is dan 18 jaar)
 • de medisch adviseur van het CIZ (alleen als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven bij de Wlz-aanvraag).

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u.

Nadat u een aanvraag heeft ingediend via onze digitale zelfaanmelder. Dan ontvangt u een e-mail met de bijlage: ‘uw aanvraag ondertekenen’. U print dit document, ondertekent het en scant deze in om vervolgens te uploaden in Mijn Wlz-aanvraag. Heeft u iemand gemachtigd om de aanvraag voor u te doen? Dan vult u het machtigingsformulier in. Deze dient ondertekent te worden door degene die zorg nodig heeft. Deze kan bij de aanvraag ge-upload worden.

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00.

Als u een aanvraag heeft gedaan, ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00.

Het is ook mogelijk om uw aanvraag te volgen op MijnOverheid. Dit doet u door daar in te loggen met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ kunt u de status van uw aanvraag bekijken. De status wordt zichtbaar zodra de aanvraag bij het CIZ ontvangen en verwerkt is. Dit kan een aantal dagen duren. Voor deze dienst is het wel nodig dat u op MijnOverheid heeft aangegeven berichten van CIZ te willen ontvangen.

Wilt u de brieven van het CIZ ook digitaal ontvangen? Dit kan met de Berichtenbox van MijnOverheid.

Wij vragen u binnen de aangegeven termijn deze gevraagde informatie aan te leveren. Dan pas kan het CIZ uw aanvraag verder behandelen. Lukt het u niet om de gegevens op tijd aan te leveren of kunt u de gegevens niet aanleveren? Neem dan telefonisch contact op om te overleggen wat u kunt doen. Ontvangen wij de gegevens niet op tijd en hebben wij tussentijds niks van u vernomen, dan kan uw aanvraag niet verder in behandeling worden genomen.

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek.

Als u een aanvraag hebt gedaan voor een Wlz indicatie en u heeft alle relevante stukken meegestuurd dan krijgt u binnen 6 weken een besluit van ons. Indien belangrijke stukken ontbreken kan het zijn dat wij de aanvraag tijdelijk op moeten schorten omdat wij wachten op essentiele gegevens. U wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht. 

U ontvangt het indicatiebesluit per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ. Deze zal het besluit ook aan u toelichten. Als u toegang heeft tot de Wlz, dan laat het CIZ dat aan het zorgkantoor weten. Het zorgkantoor kan u helpen bij de keuze hoe u uw zorg wilt krijgen (zorg van een instelling bij u thuis, zorg in een instelling of met een pgb) en van wie.

Het hebben van een Wlz-indicatie kan gevolgen hebben voor de Wmo-voorzieningen waar iemand recht op heeft. Daarom is het belangrijk dat u aan uw gemeente doorgeeft dat u een Wlz-indicatie heeft gekregen.

Heeft u al een Wlz-indicatie en wijzigt uw adres? Wij krijgen uw adreswijzing door via uw gemeente. U hoeft daarom niks aan het CIZ door te geven. Wilt u alleen uw postadres wijzigen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek doen. Vraagt iemand anders dit voor u aan, dan moet uzelf of uw wettelijk vertegenwoordiger dit verzoek ondertekenen.

Verandert uw adres tijdens de aanvraagprocedure? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan de behandelaar van de aanvraag of via ons algemene telefoonnummer: 088-7891000.

Bent u contactpersoon voor iemand en tevens postadres? Dan ontvangen wij graag uw nieuwe adres als u verhuisd bent. Dit kan via het contactformulier op onze website.

Handtekening en machtiging

Iemand anders kan de aanvraag voor u doen. Stuur dan een ondertekend machtigingsformulier mee. U ontvangt binnen drie werkdagen de ontvangstbevestiging. Let op! Het machtigingsformulier moet u zelf (degene die zorg nodig heeft) ondertekenen.

In principe tekent u zelf uw aanvraag. Een machtigingsformulier is nodig als iemand anders namens u zijn handtekening onder uw Wlz-aanvraag zet. Bijvoorbeeld een zoon/dochter, partner, of een zorgaanbieder. Met dit machtigingsformulier kan het CIZ zien dat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

In de volgende gevallen is geen machtigingsformulier nodig. Let op: soms moet u wel een bewijsstuk meesturen.

Als u jonger bent dan 18 jaar dan ondertekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag:

 • Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende).
 • Een voogd. Hij/zij heeft het gezag over het kind als de ouders dit niet meer hebben. Als de voogd de aanvraag tekent, dan heeft het CIZ een kopie van de rechterlijke uitspraak nodig.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Er is een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Deze persoon moet uw aanvraag tekenen, dit doet u niet zelf. Tekent uw mentor? Dan moet hij de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen met de aanvraag. Tekent uw curator? Dan moet hij een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen, of het CIZ bekijkt de inschrijving in het Centraal curatele- en bewindregister.
 • Er is een Rechterlijke Machtiging (RM). Deze vervangt uw eigen handtekening, u tekent de aanvraag dus niet zelf. Stuur een kopie van de RM mee met de aanvraag.
 • U heeft iemand in uw volmacht of levenstestament aangesteld als uw vertegenwoordiger. U beslist of deze persoon wel of niet tekent. Zo ja, dan moet uw vertegenwoordiger een kopie van de volmacht of het levenstestament meesturen met de aanvraag.
 • In alle andere gevallen moet u een machtigingsformulier meesturen.

Als u jonger bent dan 18 jaar dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag:

 • Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende).
 • Een voogd. Hij/zij heeft het gezag over het kind als de ouders dit niet meer hebben. Als de voogd de aanvraag tekent, dan heeft het CIZ een bewijsstuk van de rechterlijke uitspraak nodig.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Er is een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Deze persoon moet uw aanvraag tekenen, dit doet u niet zelf. Tekent uw mentor? Dan moet hij de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen met de aanvraag. Tekent uw curator? Dan moet hij een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen, of het CIZ bekijkt de inschrijving in het Centraal curatele- en bewindregister.
 • Er is een Rechterlijke Machtiging (RM). Deze vervangt uw eigen handtekening, u tekent de aanvraag dus niet zelf. Stuur een kopie van de RM mee met de aanvraag.
 • U heeft iemand in uw volmacht of levenstestament aangesteld als uw vertegenwoordiger. U beslist of deze persoon wel of niet tekent. Zo ja, dan moet uw vertegenwoordiger een kopie van de volmacht of het levenstestament meesturen met de aanvraag.
 • In alle andere gevallen moet u een machtigingsformulier meesturen.

Een aanvraag voor een Bopz-toets kan los worden gedaan, of in combinatie met een Wlz-aanvraag.

De volgende personen mogen de aanvraag ondertekenen. Let op: in sommige gevallen moet u een bewijsstuk meesturen.

Als u tussen de 12 en 18 jaar bent:

 • Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende).
 • Een voogd. Hij/zij heeft het gezag over het kind als de ouders dit niet meer hebben. Als de voogd de aanvraag tekent, dan heeft het CIZ een bewijsstuk van de rechterlijke uitspraak nodig.

Als u 18 jaar of ouder bent, dan zijn er een paar mogelijkheden:

 • Uw partner of kind tekent. Een machtiging of bewijsstuk is niet nodig.
 • Er is een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Deze persoon moet uw aanvraag tekenen, dit doet u niet zelf. Tekent uw mentor? Dan moet hij de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen met de aanvraag. Tekent uw curator? Dan moet hij de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen, of het CIZ bekijkt de inschrijving in het Centraal curatele- en bewindregister.
 • U heeft iemand in uw volmacht of levenstestament aangesteld als uw vertegenwoordiger. U beslist of deze persoon wel of niet tekent. Zo ja, dan moet uw vertegenwoordiger een kopie van de volmacht of het levenstestament meesturen met de aanvraag.

Als het een om een Wlz-aanvraag gaat, dan heeft u hiervoor een machtigingsformulier nodig. Is uw partner door de rechter aangewezen als uw wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag uw partner tekenen zonder machtigingsformulier. Wel moet uw partner dan een bewijs meesturen dat hij of zij wettelijk vertegenwoordiger is.

Als het om een Bopz-toets gaat (eventueel in combinatie met een Wlz-aanvraag), dan mag uw partner de aanvraag tekenen zonder machtigingsformulier.

 

Nee. Een bewindvoerder gaat over geld en goederen, en niet over persoonlijke belangen. Wilt u dat uw bewindvoerder wel tekent namens u? Dit kan alleen als u ook een ondertekend machtigingsformulier meestuurt, waarmee u uw bewindvoerder machtigt om dit te doen.

 

Nee. Als er een mentor is aangesteld, dan moet hij of zij de aanvraag ondertekenen. Samen met de aanvraag stuurt hij het bewijs voor mentorschap op.

 

Als dit door een lichamelijke omstandigheid komt die blijvend is, dan staat hierover in uw identiteitsbewijs een aantekening. Het CIZ controleert of deze aantekening op uw identiteitsbewijs staat. Als u de aanvraag vervolgens door iemand anders laat ondertekenen, dan vraagt het CIZ bewijsstukken waaruit blijkt dat deze persoon dit mag. Denk aan een testament of een rechterlijke uitspraak.

Een wettelijk vertegenwoordiger is een persoon die wettelijk bevoegd is om beslissingen te nemen voor iemand die dat zelf niet kan. Meer informatie hierover vindt u onder andere op www.dwangindezorg.nl/begrippenlijst/wettelijk-vertegenwoordiger.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen