Hoe kunnen we u helpen?

Kies een categorie

Kies een onderwerp

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Aanvraag doen

Zorgt deze aandoening ervoor dat u blijvend niet zelf kunt ondertekenen? Dan staat hier een aantekening over in uw identiteitsbewijs.

Als we deze aantekening hebben gezien, kunnen we uw aanvraag zonder ondertekening behandelen.

Nadat u de aanvraag online heeft ingediend via Mijn Wlz-aanvraag, ontvangt u een bevestigingsmail. Klik in deze e-mail op de blauwe knop 'Naar aanvraag bevestigen'. U komt dan op een internetpagina waar u uw aanvraag kunt ondertekenen.

U kunt dit op 2 manieren doen:

 1. U tekent uw handtekening met uw muis. Op de internetpagina staat waar u dit kunt doen.
 2. U print de aanvraag uit, zet uw handtekening met een pen en scant de aanvraag weer in. Daarna kunt u het gescande document uploaden in Mijn Wlz-aanvraag. 

U kunt de informatie digitaal met ons delen. In de brief die u heeft ontvangen staat een toegangscode. Met deze code en uw BSN kunt u inloggen bij het CIZ en de gevraagde informatie uploaden. In de brief staat ook tot wanneer u dit kunt doen. We vragen u de informatie zo snel mogelijk te delen, want pas daarna kunnen we uw aanvraag verder behandelen.

Lukt het u niet om de informatie op tijd aan te leveren, of kunt u de gegevens niet aanleveren? Neem dan telefonisch contact met ons op om te overleggen wat u kunt doen. Ontvangen wij de gegevens niet op tijd én hebben wij niets van u gehoord? Dan kunnen we uw aanvraag niet behandelen.

Hiervoor moet u zorg vanuit de Wlz aanvragen. Wij raden u aan eerst de Wlz-check te doen. U ziet dan snel of een aanvraag doen zinvol is. U kunt van een cliëntondersteuner hulp krijgen bij het doen van een aanvraag. Dit is gratis. Meer over een cliëntondersteuner.

Uw zorgaanbieder kan ook een Wlz-aanvraag voor u doen.

U moet verzekerd zijn voor de Wet langdurige zorg (Wlz) om voor uzelf een aanvraag te kunnen doen. Wlz-zorg zit in de basisverzekering. Iedereen die in Nederland woont en een Nederlandse zorgverzekering heeft, is dus automatisch verzekerd voor de Wlz. En kan Wlz-zorg voor zichzelf aanvragen.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Bent u niet verzekerd omdat dit niet past bij uw levensovertuiging (vanwege gemoedsbezwaren)? In dat geval kunt u ook zonder zorgverzekering een Wlz-aanvraag doen bij het CIZ. Stuur dan het formulier ‘Verklaring ontheffing wegens gemoedsbezwaren’ mee met uw aanvraag. Dit kunt u aanvragen via de website van de Sociale Verzekeringsbank.
 • Werkt u bij een internationale organisatie (IO) die in Nederland is gevestigd? Of heeft u daar gewerkt? Dan kan het zijn dat u niet bent verzekerd via een Nederlandse zorgverzekering, maar via uw werkgever. De verzekering van uw werkgever betaalt dan de kosten als u langdurige zorg nodig heeft. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. U en uw gezinsleden kunnen daarom geen Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ. Vraag aan uw (voormalige) werkgever hoe u langdurige zorg kunt aanvragen. Bekijk de lijst van internationale organisaties die in Nederland zijn gevestigd.

U moet voor uzelf en uw partner twee aparte (online) aanvragen doen. Vermeld wel bij ‘zorgvraag’ dat u allebei een aanvraag doet. Dan kunnen wij deze op hetzelfde moment in behandeling nemen. Dat kan handig zijn. Wanneer er dan bijvoorbeeld een huisbezoek nodig is, hoeft onze medewerker maar 1 keer bij u langs te komen.

U mag in principe alleen uw eigen medische informatie opvragen. Een huisarts mag meestal geen informatie over anderen delen.

De huisarts mag alleen medische informatie verstrekken aan:

 • uzelf, wanneer u ouder bent dan 16 jaar;
 • uzelf, wanneer u tussen de 12 en 16 jaar bent en uw ouder(s) of voogd met gezag hiervoor toestemming geeft;
 • de wettelijk vertegenwoordiger;
 • een voogd of een ouder met ouderlijk gezag, wanneer het kind jonger is dan 12 jaar;
 • een voogd of een ouder met ouderlijk gezag, als het kind wilsonbekwaam is en jonger is dan 18 jaar;
 • de medisch adviseur van het CIZ (alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven bij de Wlz-aanvraag).

Als uw naaste dit niet meer zelf overziet, dan mag hij niet zelf de aanvraag ondertekenen. Hij mag ook geen machtiging meer ondertekenen.  

Binnen de Wlz geldt dat alleen een benoemd vertegenwoordiger de aanvraag mag ondertekenen.  

Een benoemd vertegenwoordiger is: 

 • een curator of mentor die door de rechter is benoemd, of  
 • een gemachtigde die in een levenstestament of een volmacht staat. Het levenstestament of de volmacht is bij de notaris opgesteld. 
 • een gemachtigde die door uw naaste zelf benoemd is in een ‘onderhandse volmacht’. Dat is een volmacht die uw naaste heeft geschreven en getekend toen hij nog kon overzien wat een Wlz-aanvraag inhoudt. In deze onderhandse volmacht moet duidelijk staan wie gemachtigd wordt en waarvoor.  

Niet-benoemde vertegenwoordigers kunnen dus geen Wlz-aanvraag ondertekenen. Een niet-benoemde vertegenwoordiger is bijvoorbeeld de familie of de partner. 

Uitzondering 
Er is een uitzondering als u een combinatieaanvraag doet. Bij een combinatieaanvraag doet u op hetzelfde moment een Wlz-aanvraag en een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) of een rechterlijke machtiging. In dat geval mag ook een niet-benoemde vertegenwoordiger de Wlz-aanvraag ondertekenen.  
 
Lees hier meer over het ondertekenen van een aanvraag voor zorg uit de Wlz: Wlz-zorg aanvragen en organiseren | De Wlz | Regelhulp - Ministerie van VWS
 
Wettelijk vertegenwoordiger regelen 
U kunt een wettelijk vertegenwoordiger laten benoemen voor uw naaste. Dit kunt u aanvragen bij de rechtbank. Zodra u een kopie van de aanvraag van de vertegenwoordiging heeft ontvangen, kan de wettelijk vertegenwoordiger een Wlz-aanvraag doen. Stuur een kopie van deze bevestiging mee. 
 
Lees hier meer informatie over het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap: Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen? | Rijksoverheid.nl.

Om een indicatie te kunnen stellen, is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld heeft van uw situatie. Het kan daarom dat een CIZ-medewerker bij u op huisbezoek komt. U krijgt van tevoren een brief waarin staat wanneer de medewerker precies komt. Een huisbezoek kan ook digitaal zijn. Dan heeft u contact met ons via beeldbellen.

Tijdens het (digitale) huisbezoek maakt de CIZ-medewerker kennis met u en bespreekt met u wat u wel en niet zelf kunt. Het is fijn als iemand uit uw naaste omgeving bij het (digitale) gesprek aanwezig kan zijn.

Een Wlz-aanvraag doen is zinvol als u:

 • een ziekte, aandoening, stoornis of handicap heeft; en
 • als u de rest van uw leven zorg nodig heeft. Hiermee bedoelen we dat u altijd iemand in de buurt nodig heeft die voor u zorgt, ook als het in de toekomst misschien beter met u gaat. Dit noemen we ‘blijvende zorg’; en
 • als u niet zelf hulp kunt inschakelen als u in een onveilige situatie zit. Met een ‘onveilige situatie’ bedoelen we dat u niet goed voor uzelf kunt zorgen. U kunt uzelf bijvoorbeeld niet wassen, kleden, voeden, of zorgen voor uw eigen veiligheid. Dit heeft ernstige gevolgen voor uw gezondheid. Bijvoorbeeld het risico op zelfverwaarlozing en infecties. Of een risico op lichamelijke verwondingen door bijvoorbeeld zelfverwonding.
  Met een ‘onveilige situatie’ bedoelen we ook dat u kwetsbaar kunt zijn voor seksueel, financieel of emotioneel misbruik; en
 • als er dag en nacht iemand bij u in de buurt moet zijn, omdat u niet zelf hulp kunt inschakelen als dit nodig is.

U doet voor uzelf een Wlz-aanvraag. Als u door iemand anders de aanvraag wilt laten doen, bijvoorbeeld een familielid of een zorgaanbieder, dan moet u deze persoon machtigen. U moet zelf dit machtigingsformulier ondertekenen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de wettelijk vertegenwoordiger. In dit overzicht staat welke personen nog meer een Wlz-aanvraag mogen doen.

Een wettelijk vertegenwoordiger is een curator, mentor of een persoon die via een notaris gemachtigd is. Of een ouder of voogd met gezag voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Aanvraag doen vanuit het buitenland

In bepaalde situaties kunt u de Wlz-zorg in het buitenland krijgen, of een vergoeding ontvangen voor Wlz-zorg in het buitenland. Meer informatie hierover vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Als u weer naar Nederland gaat verhuizen, kunt u meestal vanuit het buitenland alvast een aanvraag doen. Dit hangt er vanaf in welk land u woont en waar u verzekerd bent.

Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt over (onder andere) de medische zorg. Deze landen noemen we ‘verdragslanden’. Woont u in een verdragsland? Dan kunt u alvast een aanvraag doen vanuit het buitenland.
Uitzondering: u woont in een verdragsland, maar werkt (of heeft gewerkt) bij een internationale organisatie die in Nederland is gevestigd. Dan worden de kosten van uw zorg via deze verzekering uitbetaald. Om welke organisaties het precies gaat is te vinden op deze website.

Woont u niet in een verdragsland, maar heeft u wel een Nederlandse zorgverzekering? Dan kunt u ook alvast een aanvraag doen.
Woont u niet in een verdragsland én heeft u geen Nederlandse zorgverzekering? Dan kunt u geen aanvraag doen vanuit het buitenland.

Statushouders (asielzoekers met een tijdelijke of voorwaardelijke verblijfsvergunning) kunnen een Wlz-aanvraag doen bij het CIZ. Asielzoekers kunnen Wlz-zorg krijgen via de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Zij kunnen geen aanvraag doen bij het CIZ. Meer informatie over de RMA.

Nee, dat kan niet. Hun zorgverlener kan wel contact opnemen met het CAK voor een mogelijke bijdrage in de zorgkosten.

Nee, dat kan niet. Langdurige zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt meestal aangeboden door gemeenten, vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft een vluchteling langdurige zorg nodig die niet door gemeenten kan worden aangeboden? En is er een verblijf in een instelling nodig? Dan worden de kosten vergoed vanuit de Regeling voor Medische Zorg aan Oekraïers (RMO). Via de RMO kan een indicatie gesteld worden voor Wlz-verblijfszorg door organisatie Bender. De betrokken huisarts of zorgverlener kan de indicatie bij Bender aanvragen. Op de website van het RMO staat een formulier dat een zorgverlener kan invullen om de aanvraag bij Bender te doen. Er geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Lees meer over zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Aanvragen voor vluchtelingen uit Oekraïne voor de Wet zorg en dwang nemen wij wel in behandeling.

Er kan een wachttijd gelden voor Wlz-zorg in Nederland. Deze wachttijd duurt maximaal 12 maanden. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of en zo ja, hoe lang u moet wachten. Tijdens de wachttijd moet u de kosten van zorg met verblijf in een Wlz-instelling zelf betalen. Meer informatie vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland.

Met de volgende landen heeft Nederland afspraken gemaakt over de medische zorg.
Landen uit de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER)
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
het Verenigd Koninkrijk
IJsland
Zweden

Overige verdragslanden
Australië
Bosnië-Herzegovina
Kaapverdië
Noord-Macedonië
Montenegro
Servië
Tunesië
Turkije
Zwitserland

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Bezwaar maken

De huisarts geeft alleen medische informatie aan de volgende personen:

 • uzelf, als u ouder bent dan 16 jaar
 • een kind tussen de 12 en 16 jaar waarbij de ouder(s) of voogd met gezag toestemming geeft
 • uw wettelijk vertegenwoordiger, als u die heeft
 • een voogd of een ouder met ouderlijk gezag, bij een kind onder de 12 jaar
 • een voogd of een ouder met ouderlijk gezag, bij een kind dat jonger dan 18 jaar én wilsonbekwaam is
 • de medisch adviseur van het CIZ (alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven bij uw Wlz-aanvraag).
U kunt geen bezwaar maken tegen het aantal uren zorg dat u krijgt. U kunt wel bezwaar maken tegen ons indicatiebesluit of tegen het zorgprofiel dat wij voor u hebben vastgesteld. Dit bezwaar kunt u indienen tot 6 weken nadat u ons besluit heeft gekregen.

Meestal krijgt u binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar. Meer informatie hierover vindt u in de folder Bezwaar (pdf, 474.06 KB).

Ja. Het indicatiebesluit waar u bezwaar tegen maakt, blijft geldig tot we een 'beslissing op bezwaar' hebben genomen.
U kunt een nieuwe aanvraag indienen als uw zorgbehoefte is veranderd. Of als u nieuwe medische informatie heeft. Wij beoordelen uw aanvraag dan helemaal opnieuw.

Een bezwaar dient u in als u het niet eens bent met ons indicatiebesluit. U kunt dan binnen 6 weken na de datum van het besluit een bezwaar indienen. Als u tijdens deze bezwaarprocedure nieuwe, aanvullende (medische) informatie opstuurt, nemen wij deze mee in de beoordeling.
Wij beoordelen uw dossier dan helemaal opnieuw. We kijken dan naar de best passende zorg (het best passende zorgprofiel). Het kan in bezwaar blijken dat minder zorg of een ander soort zorg beter bij uw situatie past. Het zorgprofiel in de besluitbrief wordt dan aangepast. Het kan ook zo zijn dat blijkt dat uw situatie om meer zorg vraagt. Ook dan wordt uw zorgprofiel aangepast.
Een bezwaar dient u in als het niet eens bent met het indicatiebesluit. Wij beoordelen uw situatie dan opnieuw en nemen een 'beslissing op bezwaar'.

Bent u het niet eens met deze 'beslissing op bezwaar', dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank bekijkt dan of wij de juiste beslissing hebben genomen.
Het (telefonische) onderzoek is een van de eerste stappen in het onderzoek naar uw bezwaar.
U wordt dan bijvoorbeeld gebeld door onze juridische medewerker voor meer informatie.
U kunt zelf ook aanvullende informatie opsturen.
Onze medewerker kan ook contact opnemen met een zorgverlener.

Een hoorzitting houden we als we na het bezwaaronderzoek een negatieve beslissing willen nemen. En als u zelf heeft aangegeven dat u dan een hoorzitting wilt.

U, of degene die namens u het bezwaar heeft ingediend, krijgt een uitnodiging voor de hoorzitting. Die houden we met onze juridische medewerker. Dit gebeurt telefonisch, via beeldbellen of op locatie. Tijdens de hoorzitting kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de voorlopige negatieve beslissing.

Dit hangt af van de situatie.

Heeft u zorg voor uzelf aangevraagd en voert u zelf de bezwaarprocedure? Dan ondertekent u zelf het bezwaarschrift.

Jonger dan 18 jaar? Dan moet degene met gezag (ouder of voogd) het bezwaarschrift ondertekenen.

Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan kunt u voor uw kind het bezwaar indienen en ondertekenen, maar alleen als hij u hiervoor heeft gemachtigd. Of als u wettelijk vertegenwoordiger bent.

Heeft u door de rechtbank een curator toegewezen gekregen? Of wilt u dat uw curator of mentor namens u de bezwaarprocedure voert? Dan moet de curator uw bezwaarschrift ondertekenen. De kopie van de brief van de rechtbank waarin staat dat u een curator heeft toegewezen gekregen, moet u ook meesturen.

Wilt u dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u voert? Dan machtigt u die persoon daarvoor. U vult dan het 'Machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure' (pdf, 106.29 KB) in en stuurt dit mee met uw bezwaarschrift. U moet dit formulier zelf ondertekenen. De persoon die u heeft gemachtigd, ondertekent vervolgens het bezwaarschrift.

Wilt u dat een advocaat namens u de bezwaarprocedure uitvoert? Dan is een machtiging niet nodig. De advocaat kan het bezwaarschrift ondertekenen.

Dit doet u zelf. Tenzij:

 • u een wettelijk vertegenwoordiger heeft. In dat geval tekent de wettelijk vertegenwoordiger.
 • u jonger dan 16 jaar bent. In dat geval tekent uw ouder met gezag, of uw voogd.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Kopie besluitbrief opvragen

Wij sturen de brief met het besluit maar één keer. Bewaart u deze daarom goed. Bent u de brief toch kwijtgeraakt? U kunt hem terugvinden in de Berichtenbox van MijnOverheid. Om berichten van het CIZ te kunnen ontvangen via MijnOverheid moet u eerst uw account activeren. 

Geen Berichtenbox geactiveerd? Bekijk op onze contactpagina hoe u een kopie kunt opvragen.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Geldzaken

Als u een Wlz-indicatie heeft gekregen, heeft u misschien vragen over welke zorg vanuit de Wlz wordt vergoed. Neem hiervoor contact op met uw zorgkantoor.

Krijgt u nu hulp vanuit de gemeente (Wmo) of de zorgverzekeraar? Geef dan aan de gemeente of zorgverzekeraar door dat u zorg vanuit de Wlz gaat ontvangen. Zo voorkomt u dat u misschien geld moet terugbetalen.

Als u zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg, betaalt u een deel zelf. Dit is de eigen bijdrage. U betaalt deze vanaf het moment dat u de indicatie van ons heeft ontvangen. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Adreswijziging

Heeft u al een Wlz-indicatie en verhuist u naar een ander adres? Dan stuurt uw gemeente ons automatisch uw nieuwe adres. U hoeft daarom niets aan het CIZ door te geven.

Loopt uw aanvraag nog en verandert uw adres? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de behandelaar van de aanvraag. Die vindt u in onze brief. Of via ons algemene telefoonnummer: 088-789 1000.

Wilt u uw postadres wijzigen? Dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. Deze aanvraag moet u zelf ondertekenen. Wil iemand anders voor u uw postadres wijzigen? Dan moet uzelf, uw mentor, curator of schriftelijk gemachtigde dit ondertekenen. Wanneer uw wettelijk vertegenwoordiger dit doet, ontvangen wij ook graag een kopie van de beschikking of de notariële akte (als we die nog niet hebben).

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Overlijden

Had de overleden persoon al een Wlz-indicatie? Dan hoeft u het overlijden niet aan ons door te geven. We ontvangen dan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen (BRP).

Is de persoon overleden vóór we de aanvraag hebben beoordeeld? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de behandelaar van de aanvraag. Die vindt u in onze brief. Of via ons algemene telefoonnummer: 088-789 1000.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Voor kinderen

Als uw kind een Wlz-indicatie heeft, kunt u mogelijk dubbele kinderbijslag krijgen. 

Voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag zijn:
•    Uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18.
•    Uw kind slaapt minimaal 4 nachten per week thuis.
•    Uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft deze beschreven.
•    Uw kind heeft door die ziekte of aandoening heel veel extra zorg nodig. Wij noemen dit intensieve zorg.

Heeft uw kind vóór 1 juli 2024 een Wlz-indicatie gekregen? En voldoet uw kind aan de voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen bij de SVB

Krijgt uw kind na 1 juli 2024 voor het eerst een Wlz-indicatie en voldoet uw kind aan de voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag? Dan is het niet nodig om zelf een aanvraag te doen bij de SVB. Wij informeren de SVB automatisch over de Wlz-indicatie van uw kind als u daar geen bezwaar tegen heeft. Daarna start de aanvraag voor dubbele kinderbijslag vanzelf.
  
 

Zodra u de brief met de eerste Wlz-indicatie krijgt, neemt u binnen 2 weken contact met ons op. Dat kan per telefoon, mail of post. Dan delen wij de informatie over de Wlz-indicatie niet.

Contact opnemen kan via 088-789 1000 of info@ciz.nl. Of stuur een brief:

CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Dit hangt af van de situatie. Heeft uw kind een Wlz-indicatie? Dan wordt terminale zorg thuis of in een hospice betaald uit de Wlz.
Heeft uw kind geen Wlz-indicatie? Dan wordt palliatief terminale zorg betaald uit de Zorgverzekeringswet. U kunt de zorg aanvragen via uw huisarts, ziekenhuis of kinderverpleegkundige. Hiervoor heeft uw kind geen indicatie van het CIZ nodig.

Heeft uw kind alleen problemen met horen of zien? Dan is een Wlz-aanvraag niet zinvol. Behandeling vanwege een zintuiglijke beperking regelt u via uw zorgverzekeraar. Heeft uw kind ook een andere ziekte of beperking? Doe dan eerst de Wlz-check. Met de check onderzoekt u of een Wlz-aanvraag zinvol is.

Dit hangt af van de situatie van uw kind.

Lichamelijke ziekte: zorgverzekeraar
Heeft uw kind door een lichamelijke ziekte of lichamelijke handicap veel zorg nodig? En gaat het om medische of verpleegkundige zorg of toezicht? Dan kan uw kind zorg krijgen via de Zorgverzekeringswet. Vaak doet u de aanvraag voor deze zorg niet zelf, maar gaat dit via uw huisarts, specialist of (kinder)wijkverpleegkundige. Maar u kunt ook zelf direct contact opnemen met een aanbieder van medische kindzorg. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen. Een voorbeeld van dit soort zorg is het geven van zuurstof als uw kind ademhalingsproblemen heeft. Of het houden van toezicht om op tijd medicijnen te kunnen geven in een dringende situatie, zoals een epileptische aanval.

Verstandelijke handicap of psychische stoornis: gemeente
Heeft uw kind veel zorg of ondersteuning nodig vanwege een licht verstandelijke beperking, moeilijk gedrag of psychische problemen? Dan kunt u zorg regelen via uw gemeente. Deze zorg valt onder de Jeugdwet. Bijvoorbeeld als uw kind naar een kinderdagcentrum gaat of begeleiding thuis nodig heeft. Ook het vervoer naar een kinderdagcentrum valt onder de Jeugdwet.

Een cliëntondersteuner kan u gratis advies geven of u helpen bij het organiseren van zorg. Lees meer op de pagina over cliëntondersteuning.

Gebruikelijke zorg is de dagelijkse zorg die alle kinderen nodig hebben. Een baby is bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van zijn ouders. En een peuter heeft dag en nacht zijn ouders nodig. Maar een kleuter kan steeds meer zelf. De gebruikelijke zorg wordt telkens minder.
Als de zorg voor uw kind onder gebruikelijke zorg valt, krijgt uw kind geen zorg uit de Wlz. Het kan zijn dat u de gebruikelijke zorg aanvult met zorg via uw gemeente of zorgverzekeraar. Pas als dit niet meer genoeg is, kan uw kind mogelijk zorg uit de Wlz krijgen.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Uw privacy

Dat doen we alleen als het wettelijk verplicht is. En alléén met deze organisaties:

 • Wlz-uitvoerders;
 • zorgaanbieders;
 • het CAK;
 • de Sociale Verzekeringsbank;
 • het zorgkantoor;
 • de Belastingdienst.

Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren hebben gekregen:

 • van uzelf;
 • van uw zorgaanbieder;
 • van uw wettelijk vertegenwoordiger (een curator, mentor of bewindvoerder);
 • van familieleden.

Dat kan alleen door degene die:

 • betrokken is bij uw aanvraag;
 • betrokken is bij het beheer van de persoonsregistratie.

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom delen we uw indicatie nooit zomaar. Op deze pagina leest u wie deze informatie mag opvragen.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Zorgprofessional

Het e-mailbericht en de brief zijn op 8 februari 2023 verstuurd. 
De brief is verstuurd naar de directie. De e-mail is verstuurd naar de organisatiebeheerder en de contactpersoon. Als u geen brief of e-mail heeft ontvangen kunt u een bericht sturen naar contractbeheer@ciz.nl.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: IQ-test

De cliënt moet MEE toestemming geven om de uitkomst van de IQ-test met ons te delen. MEE stuurt de toestemmingsverklaring samen met de rapportage van de IQ-test naar het CIZ.
Nee, het CIZ beoordeelt of een IQ-test nodig is en vraagt de IQ-test aan bij MEE. Vervolgens neemt MEE contact op met de cliënt.
De cliënt hoort van MEE op welk MEE-kantoor de afspraak voor de IQ-test is.
Dat kan bij MEE. De cliënt krijgt een brief van MEE met gegevens over de afname van de IQ-test. Daarin staan ook de contactgegevens van MEE. De cliënt kan vervolgens contact opnemen over de planning en uitvoering.
Die wordt vergoed als een cliënt Wlz heeft aangevraagd en tijdens ons indicatieonderzoek blijkt dat we een IQ-test nodig hebben om te kunnen bepalen of de cliënt Wlz krijgt. Bovendien heeft de cliënt een IQ-test niet op een andere manier kunnen krijgen.

Wij vragen aan MEE om deze IQ-test af te nemen en we vergoeden de kosten. Dit doen we alleen bij aanvragen voor de Wlz.

Cliënten of zorgaanbieders kunnen zelf niet om een IQ-test vragen om daarmee de Wlz-aanvraag compleet te maken.
Als de cliënt niet wil meewerken aan de test of geen toestemming geeft aan MEE om de rapportage van de IQ-test aan ons te sturen, dan informeert MEE ons hier schriftelijk over. Het CIZ kan de aanvraag dan niet verder onderzoeken en neemt de Wlz-aanvraag niet verder in behandeling.
De gedragsdeskundige van MEE bespreekt de uitkomst van het onderzoek met de cliënt. En vraagt of de cliënt toestemming geeft om de uitkomst (in een rapport) door te sturen naar het CIZ. De cliënt tekent daarvoor een toestemmingsverklaring, die MEE samen met het rapport naar het CIZ stuurt.

Er zijn 2 opties:

 • een basis IQ-test;
 • een uitgebreide IQ-test inclusief onderzoek naar adaptief functioneren.

Wij maken een keuze voor een van deze opties. Dat doen we op basis van de benodigde informatie die we hebben ontvangen bij de aanvraag.

Een gedragskundige van onze samenwerkingspartner MEE NL neemt de IQ-test af.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Uitzonderingen

Het CIZ kan bij uitzondering een aanvraag in behandeling nemen waarop de handtekening van de cliënt ontbreekt. Dit kan alleen als er sprake is van:

een blijvende (fysieke) onmogelijkheid om te ondertekenen of
een zorgvraag die acuut is, zoals een beroerte. Een reden of toelichting is verplicht.
Als er sprake is van een acuut ontstane zorgvraag, is een reden of toelichting verplicht bij de aanvraag. Het CIZ wijst de aanvrager ook op de noodzaak van een wettelijk vertegenwoordiger voor het doen van een eventuele vervolgaanvraag. Met een kopie van die aanvraag bij de rechtbank kunt u een aanvraag doen. Een wettelijk vertegenwoordiger beschermt de rechtspositie van de cliënt en zorgt dat zijn/haar belangen goed worden behartigd.

Voor onverzekerde cliënten (bijvoorbeeld dak- of thuislozen) kunt u geen aanvraag doen bij het CIZ. Wel kunt u contact opnemen met het CAK voor een mogelijke vergoeding van de zorgkosten. Er is één uitzondering: als uw cliënt vanwege gemoedsbezwaren geen zorgverzekering heeft, kunt u wel een Wlz-aanvraag bij ons doen. Stuur dan een ‘Verklaring ontheffing wegens gemoedsbezwaren’ mee met de aanvraag. Dit formulier kunt u aanvragen via de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Portero

In de CIZ info kunt u lezen dat op 18 maart 2023 de werkwijze rond de toegang tot het aanvraagsysteem Portero aangepast wordt.

Zorgaanbieders die een Portero-contract hadden hebben hierover informatie gekregen: een brief gericht aan directies en een e-mail gericht aan Organisatiebeheerders en contactpersonen. Met de e-mail zijn instructies meegestuurd.  Het is belangrijk de instructies goed door te lezen zodat u goed voorbereid bent op de aanpassingen.

Het e-mailbericht en de brief zijn op 8 februari 2023 verstuurd. 
De brief is verstuurd naar de directie. De e-mail is verstuurd naar de organisatiebeheerder en de contactpersoon. Als u geen brief of e-mail heeft ontvangen kunt u een bericht sturen naar contractbeheer@ciz.nl.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Toegang

Als dit in uw eigen organisatie niet bekend is, neem dan contact met ons op via 088 789 1000.

Het e-mailbericht en de brief zijn op 8 februari 2023 verstuurd. 
De brief is verstuurd naar de directie. De e-mail is verstuurd naar de organisatiebeheerder en de contactpersoon. Als u geen brief of e-mail heeft ontvangen kunt u een bericht sturen naar contractbeheer@ciz.nl.

Ja. Soms hebben we bij het behandelen van een aanvraag extra medische informatie nodig. Die medische informatie mogen wij niet zomaar opvragen bij een behandelaar. Daarvoor moeten we eerst toestemming hebben van de cliënt. U regelt deze toestemming, door de cliënt te vragen om ons te machtigen. Dat kan via een machtigingsformulier. Daarop vult u de naam en functie van de behandelaar in, zodat wij contact kunnen opnemen.

Het is belangrijk dat de beheerder in uw organisatie in de gebruikersbeheermodule een uniek e-mailadres registreert voor elke gebruiker van uw organisatie.

Als gebruikers in uw organisatie een UZI-pas gebruiken binnen Portero, dan moet de beheerder in uw organisatie ook het UZI-nummer van iedere UZI-pas gebruiker registreren bij de betreffende gebruikersaccounts. Let op: het UZI-nummer is niet gelijk aan het pasnummer dat op de pas vermeld staat. Medewerkers hebben hun persoonlijke UZI-nummer per post ontvangen. Mocht het UZI-nummer niet meer bekend zijn, dan kan dit bij het UZI-register opgevraagd worden.

In de CIZ info kunt u lezen dat op 18 maart 2023 de werkwijze rond de toegang tot het aanvraagsysteem Portero aangepast wordt.

Zorgaanbieders die een Portero-contract hadden hebben hierover informatie gekregen: een brief gericht aan directies en een e-mail gericht aan Organisatiebeheerders en contactpersonen. Met de e-mail zijn instructies meegestuurd.  Het is belangrijk de instructies goed door te lezen zodat u goed voorbereid bent op de aanpassingen.

Deze gegevens willen we graag van u ontvangen, als ze zijn gewijzigd:

 • de exacte naam van uw organisatie, zoals deze op het uittreksel van de KvK staat;
 • de tekenbevoegde medewerker bij uw organisatie die ook op het uittreksel van de KvK staat;
 • de AGB-code van uw organisatie (per locatie);
 • het vestigingsadres;
 • het postadres;
 • het algemeen telefoonnummer;
 • het algemeen e-mailadres;
 • de contactpersoon ten aanzien van het CIZ;
 • de organisatiebeheerder(s).

Geef de gewijzigde gegevens door via contractbeheer@ciz.nl.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Inloggen

U kunt het nummer aanvullen met enkele nullen voor de getallen die u heeft.
Let op: het pasnummer is niet het UZI-nummer. De eigenaar van de pas heeft dit nummer per brief ontvangen van het UZI-register.

Als uw organisatie het profiel Volledig heeft voor toegang tot Portero is het mogelijk om in te loggen met een UZI-pas. Elke medewerker die met de UZI-pas wil inloggen heeft een persoonlijke pas nodig. Een UZI-pas kunt u aanvragen via www.uziregister.nl. Kies de variant ‘medewerkers pas op naam’. De organisatiebeheerder moet de pas registreren in het beheerdersportaal voor gebruik. Meer informatie over het aanvragen en het gebruik van de UZI-pas.

Klik op 'Wachtwoord wijzigen' onder de velden Gebruikersnaam/Wachtwoord. U ontvangt een e-mail met een link naar een webpagina. Daar voert u uw nieuwe wachtwoord in. Let op: deze link is slechts 8 uur geldig.

Een e-mailadres mag maar door 1 gebruiker worden gebruikt. Het komt voor dat organisatiebeheerders voor zichzelf als gebruiker ook een e-mailadres aanmaken.

Als u bij 1 van die 2 gebruikers (dus de beheerder of de gebruiker) iets wil wijzigen, lukt dat niet. Op dat moment ziet het systeem dat 2 gebruikers hetzelfde e-mailadres gebruiken. U moet dan de gebruiker verwijderen door met dezelfde combinatie gebruikersnaam/wachtwoord in te loggen. De inloggegevens gelden zowel voor het gebruik als het beheer van Portero.

De meest inlogproblemen komen voort uit het volgende:

 • Uw e-mailadres is niet uniek. Het is belangrijk dat de organisatiebeheerder in de gebruikersbeheermodule een uniek e-mailadres registreert voor elke gebruiker van de organisatie. Vraag uw organisatiebeheerder dit voor u te regelen in de gebruikersmodule.
 • Als u probeert in te loggen met een UZI-pas: uw UZI-nummer is niet (goed) geregistreerd bij uw accountgegevens. Vraag uw organisatiebeheerder dit voor u te regelen in de gebruikersmodule.
 • Het wachtwoord is verlopen. Klik op 'Wachtwoord wijzigen' onder de velden Gebruikersnaam/Wachtwoord. U ontvangt een e-mail met een link naar een webpagina. Daar voert u uw nieuwe wachtwoord in. Let op: deze link is slechts 8 uur geldig.

Blijft u toch problemen houden? Meld dit via contractbeheer@ciz.nl. Wij helpen u graag.

Het is belangrijk dat u 1 inlogmethode kiest voor 1 aanvraag. Een conceptaanvraag die u gemaakt heeft na het inloggen met de UZI-pas, kunt u niet afronden als u inlogt op een andere manier. Dus: als u de aanvraag start met gebruik van de UZI-pas, moet u de aanvraag ook afronden met gebruik van de UZI-pas (inloggen met een UZI-pas kan alleen als uw organisatie het profiel Volledig heeft voor toegang tot Portero). 

Het is belangrijk dat de beheerder in uw organisatie in de gebruikersbeheermodule een uniek e-mailadres registreert voor elke gebruiker van uw organisatie.

Als gebruikers in uw organisatie een UZI-pas gebruiken binnen Portero, dan moet de beheerder in uw organisatie ook het UZI-nummer van iedere UZI-pas gebruiker registreren bij de betreffende gebruikersaccounts. Let op: het UZI-nummer is niet gelijk aan het pasnummer dat op de pas vermeld staat. Medewerkers hebben hun persoonlijke UZI-nummer per post ontvangen. Mocht het UZI-nummer niet meer bekend zijn, dan kan dit bij het UZI-register opgevraagd worden.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Dubbele kinderbijslag

Als u van het CIZ een verzoek ontvangt om medische informatie aan te leveren, dan kunt u de gemaakte kosten voor het afhandelen declareren via dit declaratieformulier (pdf, 109.88 KB).

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Aanvraag

Als uw kind een Wlz-indicatie heeft, kunt u mogelijk dubbele kinderbijslag krijgen. 

Voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag zijn:
•    Uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18.
•    Uw kind slaapt minimaal 4 nachten per week thuis.
•    Uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft deze beschreven.
•    Uw kind heeft door die ziekte of aandoening heel veel extra zorg nodig. Wij noemen dit intensieve zorg.

Heeft uw kind vóór 1 juli 2024 een Wlz-indicatie gekregen? En voldoet uw kind aan de voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen bij de SVB

Krijgt uw kind na 1 juli 2024 voor het eerst een Wlz-indicatie en voldoet uw kind aan de voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag? Dan is het niet nodig om zelf een aanvraag te doen bij de SVB. Wij informeren de SVB automatisch over de Wlz-indicatie van uw kind als u daar geen bezwaar tegen heeft. Daarna start de aanvraag voor dubbele kinderbijslag vanzelf.
  
 

Ja, u kunt zelf dubbele kinderbijslag aanvragen bij de SVB.

Vanaf 1 juli 2024 is het mogelijk om met terugwerkende kracht van maximaal een  halfjaar dubbele kinderbijslag te krijgen. Neem contact op met de SVB als u wilt weten of u hiervan gebruik kunt maken.

Intensieve zorg betekent dat uw kind heel veel extra zorg nodig heeft door een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft dit vastgesteld. Uw taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht zijn daardoor veel zwaarder.
Wij onderzoeken of er sprake is van intensieve zorg door te kijken naar verzorging en ouderlijk toezicht. Lees verder.

Dat hangt ervan af.

In principe krijgt u alleen dubbele kinderbijslag als uw kind een ziekte, aandoening of stoornis heeft en daardoor heel veel extra zorg nodig heeft. Een arts, specialist of behandelaar (bijvoorbeeld een GZ-psycholoog) stelt vast of uw kind zo’n ziekte of stoornis heeft.

Maar soms hebben jonge kinderen een stoornis en kan een arts of specialist nog niet vaststellen wat het precies is. Er is (nog) geen diagnose van, ook al heeft de arts meestal wel een sterk vermoeden. In dat geval mag u bij de SVB dubbele kinderbijslag aanvragen. Het is dan wel nodig dat een arts, specialist of behandelaar het vermoeden van de ziekte of aandoening beschreven heeft.

Heeft uw kind wel problemen, maar geen ziekte of aandoening? En vermoedt de arts, specialist of behandelaar dit ook niet? Dan hoeft u geen aanvraag te doen: u kunt geen dubbele kinderbijslag krijgen.

Nadat u de aanvraag bij de SVB heeft gedaan, doet het CIZ onderzoek naar de situatie van uw kind. Wij kijken of uw kind intensieve zorg nodig heeft door de ziekte of aandoening. Op basis hiervan geven wij een advies aan de SVB. De SVB beslist uiteindelijk of u dubbele kinderbijslag krijgt.

Dit zijn de voorwaarden voor dubbele kinderbijslag:

 • Uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18.
 • Uw kind woont minimaal 4 nachten per week thuis.
 • Uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft deze beschreven.
 • Uw kind heeft door die ziekte of aandoening heel veel extra zorg nodig. Wij noemen dit intensieve zorg.

Wilt u weten of het zin heeft om een aanvraag te doen? Ga naar de website van de SVB en beantwoord de vragen onderaan die pagina.

Als uw kind voor het eerst een Wlz-indicatie krijgt en voldoet aan bovenstaande criteria kunt u mogelijk dubbele kinderbijslag krijgen. Het is dan niet nodig zelf een aanvraag te doen bij de SVB. Wij informeren de SVB automatisch over de Wlz-indicatie van uw kind als u daar geen bezwaar tegen maakt. Daarna start de aanvraag voor dubbele kinderbijslag vanzelf. 

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Foutmelding of technisch probleem

U krijgt de melding dat uploaden niet lukt. De bestandstypen die u kunt uploaden in ons systeem zijn: pdf, jpg, png, bmp, gif, jpeg, txt, doc, docx, html en rtf. Sla het document daarom eerst op als een van deze bestandstypen.

Lukt het niet? Neem dan contact met ons op via 088 – 789 1400. Wij helpen u graag.

Vraag de toegangscode telefonisch of per mail aan via info.buk@ciz.nl of 088 789 1400. U krijgt dan opnieuw een brief met de toegangscode.

Typ de toegangscode van 2 hoofdletters en 5 cijfers handmatig in, in plaats van te kopiëren.

Werkt de toegangscode dan nog niet? Neem dan contact op met info.buk@ciz.nl of bel 088-7891400

Typ het e-mailadres handmatig in, in plaats van te kopiëren.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Informatie opsturen

Ja, dat kan. Als het u niet lukt om de gevraagde informatie binnen 4 weken op te sturen, neem dan contact met ons op via 088 – 789 1400.

Maximaal 5 MB. Overschrijdt u deze limiet, dan kunt u de overige documenten via beveiligde e-mail sturen. Vraag hiervoor een beveiligde link aan via info.buk@ciz.nl. U ontvangt dan een e-mail met een link en instructies over beveiligd mailen.

U kunt de documenten uploaden met uw toegangscode. De toegangscode staat in de brief die u van ons hebt gekregen.

We ontvangen de documenten graag als Word-bestand of PDF-bestand. Wilt u ervoor zorgen dat u per document 1 bestand uploadt, met de pagina’s op de goede volgorde?

Lukt het niet? Neem contact met ons op via 088 - 789 1400. Wij helpen u graag.

Maximaal 10. Heeft u meer documenten? Dan kunt u deze via een beveiligde e-mail sturen. Vraag hiervoor een beveiligde link aan via info.buk@ciz.nl. U ontvangt dan een e-mail met een link en instructies over beveiligd mailen.

Bij het uploaden van de documenten komt op het scherm bij de 'status' van het document te staan: verstuurd.

Dat kan op 3 manieren:
 

 1. Een digitale handtekening. Dit lukt alleen als u de juiste software op uw computer heeft. Na het digitaal ondertekenen, uploadt u het formulier. De toegangscode voor het uploaden heeft u per brief ontvangen.
 2. Digitaal invullen, maar met pen ondertekenen. U vult eerst het formulier digitaal in. Print daarna de laatste pagina uit en zet daarop met pen uw handtekening. Deze ondertekende pagina scant u in. Een foto nemen mag ook. Daarna uploadt u de bestanden. Wij ontvangen op deze manier van u een digitaal ingevuld formulier zonder handtekening en een scan of foto van de laatste pagina met handtekening. Let op: zorg dat u de handtekening op het vragenformulier en de handtekening op het machtigingsformulier als aparte bestanden uploadt.
 3. Als optie 1 en 2 niet mogelijk zijn, dan kunt u de formulieren uitprinten en helemaal met pen invullen en ondertekenen. U kunt ze daarna per post opsturen naar het adres dat in de brief staat.

Nadat u dubbele kinderbijslag heeft aangevraagd bij de SVB, krijgt u van het CIZ een brief met een link en toegangscode. Met die code kunt u inloggen en het vragenformulier en machtigingsformulier downloaden.

Tip: download het formulier op een laptop of pc; het kan niet op de telefoon of iPad.

Krijgt uw kind geen zorg vanuit de Wlz?
Dan vragen wij u om de volgende informatie op te sturen:

 • Een vragenformulier. Dit gebruiken we om een goed beeld van uw kind te krijgen.
 • Een machtigingsformulier. Dit gebruiken we om extra vragen te stellen aan de begeleider of behandelaar van uw kind. Dat doen we alleen als het nodig is en als u daarvoor toestemming geeft.
 • Een brief van een arts, specialist of behandelaar. In die brief moet staan welke ziekte of aandoening uw kind heeft.

Als wij nog meer informatie van u nodig hebben bellen wij u op. 

Krijgt uw kind al zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)?
Dan hebben wij de situatie van uw kind al eens onderzocht. Met die informatie geven we meteen een positief advies aan de SVB. Daarvoor is wel eerst uw toestemming nodig. Vul op de aanvraag van de SVB in of u toestemming geeft om de informatie uit de Wlz-indicatie opnieuw te gebruiken.
Als u geen toestemming geeft, dan onderzoeken we de situatie van uw kind eerst en vragen we informatie bij u op. Het duurt dan langer voordat u het advies krijgt.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Aanvraag besluit tot opname en verblijf

Als u, of een naaste van uw cliënt, in eerste instantie een aanvraag deed voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) neemt het CIZ de aanvraag soms in behandeling als een rechterlijke machtiging. Dat doen we als uit het onderzoek blijkt dat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil. Er is dan sprake van verzet.

Het CIZ neemt telefonisch contact op met de persoon die de aanvraag deed voor een besluit tot opname en verblijf. We bespreken:

 • waarom wij de aanvraag in behandeling nemen als een aanvraag voor een rechterlijke machtiging;
 • dat u een medische verklaring moet opsturen;
 • dat u een zorgplan moet opsturen als uw cliënt al is opgenomen. Of als er al een zorgplan is opgesteld in de thuissituatie.
Als uw naaste zelf niet goed meer kan inschatten wat goed voor hem is, kunt u hem helpen met het maken van keuzes. Vaak weet u als familie of andere betrokkene goed welke zorg uw naaste nodig heeft om onveilige situaties thuis te voorkomen. Denk aan dagbesteding of een maaltijdservice. Of misschien heeft uw naaste thuiszorg nodig. U kunt deze zorg zelf regelen, of in overleg met een zorgprofessional.

Soms is zorg thuis niet genoeg en moet uw naaste worden opgenomen om ernstig nadeel te voorkomen. Als uw naaste hier zelf niet goed (meer) over kan beslissen, of geen opname wil, kan niet-vrijwillige opname nodig zijn.

De persoon voor wie u de aanvraag doet en de situatie moeten aan deze voorwaarden voldoen:

 • Uw naaste heeft een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Of hij heeft een van de volgende aandoeningen: het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Het is nodig dat uw naaste wordt opgenomen in een zorginstelling.
 • Uw naaste of cliënt is 12 jaar of ouder.
 • Uw naaste kan niet meer zelf aangeven of hij het eens met een opname. Of hij kan de gevolgen van een opname niet (meer) overzien.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Aanvraag rechterlijke machtiging

Doe dat zo snel mogelijk maar het liefst uiterlijk 2 weken voor de huidige machtiging afloopt. Dan hebben wij voldoende tijd om uw aanvraag te behandelen.
Als uw cliënt zich niet meer verzet, hoeft u geen verlenging van de rechterlijke machtiging aan te vragen.

Maar, wees u ervan bewust dat opname vaak nodig blijft om te voorkomen of te stoppen dat de cliënt ernstig nadeel ondervindt. Als uw cliënt zich niet meer verzet, maar ook geen bereidheid laat zien voor de opname, kunt u een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd). U kunt zo’n aanvraag ook doen als uw cliënt is opgenomen met een machtiging tot voortzetting inbewaringstelling, en hij zich nu niet meer verzet (maar ook geen bereidheid toont).

Als uw cliënt wél bereid is om zijn verblijf voort te zetten en goed over zijn verblijf kan beslissen, hoeft u geen verlenging aan te vragen.
Dit besluit gaat in op het moment dat de rechterlijke machtiging afloopt. Hetzelfde geldt als de machtiging tot inbewaringstelling van uw cliënt afloopt, en u nu een besluit tot opname en verblijf aangevraagd heeft. Ook hier geldt: het besluit tot opname en verblijf gaat in zodra de inbewaringstelling afloopt.
Dat kan tot uiterlijk 91 dagen (13 weken) voor de rechterlijke machtiging verloopt.

Is het heel duidelijk dat uw naaste of zijn vertegenwoordiger geen opname wil? Dan kunt u direct een rechterlijke machtiging aanvragen. Wij raden u aan om dit samen met een zorgprofessional te doen.

Is het nog niet helemaal duidelijk of uw naaste of zijn of haar vertegenwoordiger tegen een opname is? Dan vraagt u een besluit tot opname en verblijf aan.

Nee. Tegen de uitspraak van de rechter over een onvrijwillige opname kunt u niet in hoger beroep. U kunt wel in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Ja, u moet onder andere het CIZ informeren als u een cliënt opneemt met een rechterlijke machtiging, een verlenging van een rechterlijke machtiging of een verlenging van de inbewaringstelling. U kunt hiervoor een format gebruiken. Daarin staan de personen en organisaties die u moet informeren.

U kunt het formulier per post of per beveiligde e-mail naar ons versturen. Op het formulier staan onze adresgegevens en leest u hoe u beveiligd kunt e-mailen.

Dat moet binnen 4 weken. Lukt dit niet? Dan vervalt de rechterlijke machtiging. Deze is dan niet meer geldig. In dat geval moet u een nieuwe aanvraag doen om uw cliënt alsnog op te kunnen nemen.
Vaak komt de rechter naar uw naaste thuis, of naar de zorginstelling. Soms nodigt de rechter uw naaste uit om naar de rechtbank te komen.

Het is belangrijk dat iemand opkomt voor de belangen van uw naaste. Zeker als hij dit zelf niet goed meer kan. Daarom krijgt uw naaste gratis een advocaat toegewezen. Dit gebeurt zodra het CIZ het verzoekschrift voor een rechterlijke machtiging heeft ingediend bij de rechtbank.

In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen, behalve in een aantal bijzondere gevallen. Ook staat er dat alleen een rechter hierover mag beslissen. Want als iemand onvrijwillig wordt opgenomen, kan dat veel invloed hebben op die persoon en de mensen om hem heen. Het is daarom altijd een laatste redmiddel.
Een rechterlijke machtiging geldt voor een bepaalde tijd. Als de rechterlijke machtiging van uw cliënt bijna verloopt, kunt u een verlenging aanvragen. Daarvoor moet u bij ons opnieuw een aanvraag doen. Doe dat in de 9e of 8e week voor het verlopen van de rechterlijke machtiging.

De persoon voor wie u de aanvraag doet en de situatie moeten aan deze voorwaarden voldoen:

 • Uw naaste heeft een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Of hij heeft een van de volgende aandoeningen: het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Het is nodig dat uw naaste wordt opgenomen in een zorginstelling.
 • Uw naaste of cliënt is 12 jaar of ouder.
 • Uw naaste of zijn vertegenwoordiger wil duidelijk geen opname.
Als uw naaste ook al een Wlz-indicatie heeft, kan het zorgkantoor helpen bij het zoeken van een instelling waar uw naaste kan wonen. De casemanager kan u ook helpen.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Aanvraag voorwaardelijke machtiging

Een rechter geeft een voorwaardelijke machtiging af voor maximaal 1 jaar.
Een voorwaardelijke machtiging geldt normaal gesproken voor maximaal 1 jaar. U kunt een voorwaardelijke machtiging wel verlengen. Dit kunt u aanvragen in deze periode: tussen 60 en 51 dagen voor de machtiging afloopt.

Houdt de cliënt zich niet (meer) aan de voorwaarden? Dan kan de zorgverantwoordelijke besluiten hem te laten opnemen. Dit kan ook als de cliënt zich wel aan de voorwaarden houdt, maar de situatie onveiliger wordt (het risico op ernstig nadeel toeneemt).

De zorgverantwoordelijk kan de cliënt ook laten opnemen op verzoek van een deze mensen:

 • de echtgenoot
 • een familielid
 • de zorgaanbieder die feitelijk zorg verleent, of
 • de Wzd-functionaris

De opname gebeurt in de instelling die wordt genoemd in de voorwaardelijke machtiging.
Zodra de cliënt is opgenomen, wordt de voorwaardelijke machtiging automatisch een rechterlijke machtiging.

Dat kan vanaf het moment dat de cliënt 17 jaar en 9 maanden oud is.

Is de cliënt, of zijn vertegenwoordiger of familie het niet eens met de opname? Dan kunnen zij bij het CIZ een aanvraag doen voor een ‘beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging’. De cliënt mag zelf een aanvraag doen.

Ook kunnen onderstaande personen zonder toestemming of machtiging van de cliënt een aanvraag doen:

 • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt
 • de echtgenoot of de (geregistreerde) partner van de cliënt
 • (groot)ouders, (klein)kinderen, broers of zussen van de cliënt
 • (groot)ouders en (klein)kinderen van de partner van de cliënt, of de broers en zussen van de partner van de cliënt
 • de zorginstelling die de cliënt feitelijk zorg verleent
 • de Wzd-functionaris

Let op: alleen familieleden van 18 jaar of ouder kunnen een aanvraag doen.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Begrippen in de wzd

Met ‘ernstig nadeel’ bedoelen we dat er een grote kans is dat iemand zichzelf verwondt of in levensgevaar brengt. Of dat hij zichzelf verwaarloost, zich niet goed staande kan houden in de maatschappij of financieel in de problemen raakt. Of als zijn gedrag agressie bij anderen oproept.

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt wanneer iemand onvrijwillige zorg krijgt of niet vrijwillig opgenomen wordt. En op welke manier dat gebeurt.

De wet is er voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Soms is het voor de veiligheid nodig dat zij worden opgenomen, maar kunnen zij niet zelf inschatten wat goed voor hen is. Dan mogen zij volgens de Wzd onvrijwillige zorg krijgen, of niet vrijwillig worden opgenomen. Dit mag alleen als het écht niet anders kan. Een niet vrijwillige opname mag alleen in een Wzd-geregistreerde accommodatie. Op www.dwangindezorg.nl staat een overzicht van deze accommodaties.

Soms zorgt een aandoening voor dezelfde problemen als een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Waardoor iemand ook dezelfde zorg nodig heeft. Zo’n aandoening noemen we een ‘gelijkgestelde aandoening’.

Gelijkgestelde aandoeningen zijn: het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Als iemand een van deze aandoeningen heeft, kan de Wet zorg en dwang (Wzd) ook voor hem gelden.

Een inbewaringstelling (ibs) is een onvrijwillige opname in een crisissituatie. De burgemeester kan een ibs afgeven. Met deze ibs kan iemand maximaal 3 dagen tegen zijn wil opgenomen worden. Heeft deze persoon een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie? Of een aandoening die voor dezelfde klachten zorgt (gelijkgestelde aandoening)? Dan meldt de burgemeester de inbewaringstelling bij het CIZ.

Een niet vrijwillige opname mag alleen in een instelling die geregistreerd staat. Dit heet een ‘Wzd-geregistreerde accommodatie’. Bekijk alle Wzd-geregistreerde accommodaties op dwangindezorg.nl.

Bij een besluit tot opname en verblijf (art. 21) is het nodig om iemand niet-vrijwillig op te nemen, om een onveilige situatie (ernstig nadeel) te voorkomen of te stoppen. Bij een niet-vrijwillige opname kan iemand niet meer aangeven of hij het eens of oneens is met de opname.

Bij een rechterlijke machtiging wordt iemand onvrijwillig opgenomen. Hij verzet zich tegen de opname.
Als iemand duidelijk geen opname wil, dan verzet hij zich. Iemand kan op verschillende manier laten merken dat hij bezwaar heeft tegen de opname, bijvoorbeeld met woorden, gebaren of door zich anders te gedragen.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Wie is wie in de wzd

Een belanghebbende is iemand die nauw betrokken is bij uw naaste. U kunt als familielid belanghebbende zijn. Ook een curator, mentor, een advocaat of een medewerker van een zorgaanbieder kan een belanghebbende zijn.

U kunt aan ons doorgeven wie de belanghebbenden van uw naaste zijn. Dit kan op het aanvraagformulier voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) of op het aanvraagformulier voor een rechterlijke machtiging. Bij een rechterlijke machtiging kunt u uitgenodigd worden door de rechtbank.

Een casemanager is een vaste begeleider voor iemand met dementie en zijn naasten. De casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt de zorg.

Uw naaste kan een cliëntondersteuner inschakelen. Deze kan hulp en advies geven bij het aanvragen en organiseren van zorg. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.
Lees meer over cliëntondersteuning.

Uw naaste, of zijn vertegenwoordiger, kan ook hulp krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP).

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP) is er voor uw naaste of zijn vertegenwoordiger. De CVP beantwoordt vragen over onvrijwillige zorg en geeft informatie over de rechten van uw naaste. Ook kan de CVP ondersteunen bij gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg en bij het indienen van een klacht.

De CVP is onafhankelijk van de zorgaanbieder, de Wzd-functionaris, de zorgverantwoordelijke en het CIZ. Hulp van een CVP is gratis.
Meer informatie over de CVP vindt u op www.dwangindezorg.nl of op de website van de Stichting Landelijke Faciliteit.

Dit is de persoon die de medische verklaring voor uw cliënt of naaste opstelt. Die verklaring is nodig bij het aanvragen van een rechterlijke machtiging of een voorwaardelijke machtiging. ‘Onafhankelijk’ betekent hier dat de arts het afgelopen jaar geen zorg heeft verleend aan uw naaste.

Een onafhankelijk ter zake kundige arts kan zijn:

 • een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG), of
 • een Specialist Ouderengeneeskunde (SO), of
 • een psychiater

Dit is de persoon die beslissingen mag nemen voor uw naaste als hij dit zelf niet (meer) kan doen. Niet iedereen mag de vertegenwoordiger van uw naaste zijn.

Als uw naaste jonger is dan 18, is de vertegenwoordiger altijd één van de ouders of de voogd.

Is uw naaste 18 of ouder? Dan is er een vaste volgorde (rangorde) voor wie zijn vertegenwoordiger mag zijn. De persoon bovenaan in het rijtje heeft het meeste recht om vertegenwoordiger te zijn, en de persoon onderaan het minste:

 • de wettelijk vertegenwoordiger van uw naaste, als die er is. Dit is de curator of mentor, die door de rechter is benoemd. Of iemand die schriftelijk is gemachtigd door de notaris met een volmacht of levenstestament;
 • een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van uw naaste.

Een voorbeeld van de rangorde: de dochter van uw naaste verzet zich tegen de opname, maar de partner van uw naaste niet. Omdat de partner boven de dochter in de rangorde staat, telt het verzet van de dochter niet.

Dit is een ter zake kundige arts, gz-psycholoog of orthopedagoog-generalist. Hij beoordeelt het zorgplan waarin de afspraken staan over de onvrijwillige zorg. Daarbij let hij erop dat de zorg die wordt gekozen zo weinig mogelijk invloed heeft op het leven van uw naaste. De Wzd-functionaris kan in dienst zijn van de zorgaanbieder. Maar dat hoeft niet.

Dit is een instelling of organisatie die zorg aanbiedt. Bijvoorbeeld de instelling waar uw naaste is opgenomen. Of een organisatie die uw naaste thuis verzorgt.
Een zorgaanbieder kan ook een persoon zijn die vanuit zijn beroep voor uw naaste zorgt. Een mantelzorger is dus geen zorgaanbieder.

Dit is de instelling die beroepsmatig zorg verleent aan de cliënt. Het kan gaan om een instelling waar de cliënt al is opgenomen of een organisatie die de cliënt thuis verzorgt, zoals een thuiszorgorganisatie. Het kan ook gaan om het ziekenhuis waar de cliënt is opgenomen. Of een persoon (of meerdere personen) die bedrijfsmatig zorg verleent, zoals een casemanager of huisarts. Mantelzorgers vallen hier niet onder.

De zorgaanbieder wijst voor uw naaste een zorgverantwoordelijke aan. Deze persoon zorgt voor een passend zorgplan. Hierin staan de afspraken over de onvrijwillige zorg. De zorgverantwoordelijke zorgt ook dat het zorgplan wordt aangepast als dat nodig is.

Veelgestelde vragen

Onderwerp: Gemeente en zorgverzekeraar

Heeft u geen recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg, dan kan uw gemeente of zorgverzekeraar u misschien helpen. Klik hier voor meer informatie over de gemeente en zorgverzekeraar.

Kies een categorie

Kies een onderwerp

Inschrijven nieuwsbrief

CIZ info verschijnt een aantal keer per jaar. Inschrijven? Vul het aanmeldformulier in.

Velden met een (*) zijn verplicht.

Contactgegevens teams per gemeente

Onderwerp: Contactgegevens teams per gemeente

Gemeente Regio CIZ Regiokantoor Team e-mail CIZ Telefoonnummer team
AA EN HUNZE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164
AALSMEER  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.07@ciz.nl 088-7895147
AALTEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170
ACHTKARSPELEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162
ALBLASSERDAM             Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105
ALBRANDSWAARD           Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104
ALKMAAR  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152
ALMELO  Noordoost Zwolle  Mail.NO.11@ciz.nl 088-7895171
ALMERE  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.03@ciz.nl 088-7895143
ALPHEN AAN DEN RIJN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.08@ciz.nl 088-7895107
ALPHEN-CHAAM  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.03@ciz.nl 088-7895102
ALTENA  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103
AMELAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162
AMERSFOORT  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.02@ciz.nl 088-7895142
AMSTELVEEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.08@ciz.nl 088-7895148
AMSTERDAM postcode 1011 t/m 1069  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.09@ciz.nl 088-7895149
AMSTERDAM postcode 1070 t/m 1109  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.08@ciz.nl 088-7895148
APELDOORN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.08@ciz.nl 088-7895168
APPINGEDAM  Noordoost Zwolle  Mail.NO.01@ciz.nl 088-7895161
ARNHEM  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.11@ciz.nl 088-7895131
ASSEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164
ASTEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125
BAARLE-NASSAU  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.03@ciz.nl 088-7895102
BAARN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.02@ciz.nl 088-7895142
BARENDRECHT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104 
BARNEVELD  Noordoost Zwolle  Mail.NO.08@ciz.nl 088-7895168 
BEEK  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
BEEKDAELEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.02@ciz.nl 088-7895122 
BEEMSTER  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
BEESEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.03@ciz.nl 088-7895123 
BERG EN DAL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.10@ciz.nl 088-7895130 
BERGEIJK  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
BERGEN LB  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.04@ciz.nl 088-7895124 
BERGEN NH  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152 
BERGEN OP ZOOM  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.02@ciz.nl 088-7895101 
BERKELLAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.11@ciz.nl 088-7895171 
BERNHEZE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.09@ciz.nl 088-7895129 
BEST  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.06@ciz.nl 088-7895126 
BEUNINGEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.11@ciz.nl 088-7895131 
BEVERWIJK  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.10@ciz.nl 088-7895150 
BLADEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
BLARICUM  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.03@ciz.nl 088-7895143 
BLOEMENDAAL  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.07@ciz.nl 088-7895147 
BODEGRAVEN-REEUWIJK  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
BOEKEL                    Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
BORGER-ODOORN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164 
BORNE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.11@ciz.nl 088-7895171 
BORSELE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
BOXMEER  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.04@ciz.nl 088-7895124 
BOXTEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.07@ciz.nl 088-7895127 
BREDA  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.03@ciz.nl 088-7895102 
BRIELLE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104 
BRONCKHORST  Noordoost Zwolle  Mail.NO.09@ciz.nl 088-7895169 
BRUMMEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.09@ciz.nl 088-7895169 
BRUNSSUM  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.02@ciz.nl 088-7895122 
BUNNIK  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
BUNSCHOTEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.03@ciz.nl  088-7895143 
BUREN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl  088-7895132 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
CASTRICUM  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.10@ciz.nl 088-7895150 
COEVORDEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.05@ciz.nl 088-7895165 
CRANENDONCK  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
CUIJK  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.10@ciz.nl 088-7895130 
CULEMBORG  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
DALFSEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 
DANTUMADIEL  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
DE BILT  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.04@ciz.nl 088-7895144 
DE FRYSKE MARREN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
DE RONDE VENEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.04@ciz.nl 088-7895144 
DE WOLDEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.05@ciz.nl 088-7895165 
DELFT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.09@ciz.nl 088-7895108 
DELFZIJL  Noordoost Zwolle  Mail.NO.01@ciz.nl 088-7895161 
DEN HELDER  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152 
DEURNE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.04@ciz.nl 088-7895124 
DEVENTER  Noordoost Zwolle  Mail.NO.09@ciz.nl 088-7895169 
DIEMEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.08@ciz.nl 088-7895148 
DINKELLAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.12@ciz.nl 088-7895172 
DOESBURG  Noordoost Zwolle  Mail.NO.09@ciz.nl 088-7895169 
DOETINCHEM  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170 
DONGEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103 
DORDRECHT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105 
DRECHTERLAND  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
DRIMMELEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103 
DRONTEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
DRUNTEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
DUIVEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170 
ECHT-SUSTEREN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.03@ciz.nl 088-7895123 
EDAM-VOLENDAM  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
EDE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.08@ciz.nl 088-7895168 
EEMNES  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.03@ciz.nl 088-7895143 
EERSEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
EIJSDEN-MARGRATEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
EINDHOVEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.06@ciz.nl 088-7895126 
ELBURG  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
EMMEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.05@ciz.nl 088-7895165 
ENKHUIZEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
ENSCHEDE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.12@ciz.nl 088-7895172 
EPE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
ERMELO  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.02@ciz.nl 088-7895142 
ETTEN-LEUR  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.03@ciz.nl 088-7895102 
GEERTRUIDENBERG  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103 
GELDROP-MIERLO  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
GEMERT-BAKEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
GENNEP  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.10@ciz.nl 088-7895130 
GILZE EN RIJEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.03@ciz.nl 088-7895102 
GOEREE-OVERFLAKKEE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104 
GOES  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
GOIRLE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.03@ciz.nl 088-7895102 
GOOISE MEREN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.03@ciz.nl 088-7895143 
GORINCHEM  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
GOUDA  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
GRAVE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
GRONINGEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.01@ciz.nl 088-7895161 
GULPEN-WITTEM  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
HAAKSBERGEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.11@ciz.nl 088-7895171 
HAAREN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.07@ciz.nl 088-7895127 
HAARLEM  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.07@ciz.nl 088-7895147 
HAARLEMMERMEER  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.07@ciz.nl 088-7895147 
HALDERBERGE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.02@ciz.nl 088-7895101 
HARDENBERG  Noordoost Zwolle  Mail.NO.05@ciz.nl 088-7895165 
HARDERWIJK  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
HARDINXVELD-GIESSENDAM  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105 
HARLINGEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
HATTEM  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
HEEMSKERK  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.10@ciz.nl 088-7895150 
HEEMSTEDE  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.07@ciz.nl 088-7895147 
HEERDE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
HEERENVEEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
HEERHUGOWAARD  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152 
HEERLEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.02@ciz.nl 088-7895122 
HEEZE-LEENDE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
HEILOO  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152 
HELLENDOORN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 
HELLEVOETSLUIS  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104 
HELMOND  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
HENDRIK-IDO-AMBACHT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105 
HENGELO  Noordoost Zwolle  Mail.NO.11@ciz.nl 088-7895171 
HET HOGELAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.01@ciz.nl 088-7895161 
HEUMEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.10@ciz.nl 088-7895130 
HEUSDEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103 
HILLEGOM  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
HILVARENBEEK  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
HILVERSUM  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.04@ciz.nl 088-7895144 
HOEKSCHE WAARD  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104 
HOF VAN TWENTE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.11@ciz.nl 088-7895171 
HOLLANDS KROON  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152 
HOOGEVEEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.05@ciz.nl 088-7895165 
HOORN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
HORST AAN DE MAAS  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.04@ciz.nl 088-7895124 
HOUTEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
HUIZEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.03@ciz.nl 088-7895143 
HULST  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
IJSSELSTEIN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.05@ciz.nl 088-7895145 
KAAG EN BRAASSEM  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
KAMPEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
KAPELLE  Zuidwest  Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
KATWIJK  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
KERKRADE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.02@ciz.nl 088-7895122 
KOGGENLAND  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
KRIMPENERWAARD  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
LAARBEEK  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
LANDERD  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
LANDGRAAF  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.02@ciz.nl 088-7895122 
LANDSMEER  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
LANGEDIJK  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152 
LANSINGERLAND  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.08@ciz.nl 088-7895107 
LAREN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.04@ciz.nl 088-7895144 
LEEUWARDEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
LEIDEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
LEIDERDORP  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.12@ciz.nl 088-7895111 
LELYSTAD  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
LEUDAL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.03@ciz.nl 088-7895123 
LEUSDEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.02@ciz.nl 088-7895142 
LINGEWAARD  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.11@ciz.nl 088-7895131 
LISSE  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
LOCHEM  Noordoost Zwolle  Mail.NO.09@ciz.nl 088-7895169 
LOON OP ZAND  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103 
LOPIK  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
LOPPERSUM  Noordoost Zwolle  Mail.NO.01@ciz.nl 088-7895161 
LOSSER  Noordoost Zwolle  Mail.NO.12@ciz.nl 088-7895172 
MAASDRIEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
MAASGOUW  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.03@ciz.nl 088-7895123 
MAASSLUIS  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.09@ciz.nl 088-7895108 
MAASTRICHT  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
MEDEMBLIK  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
MEERSSEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
MEIERIJSTAD  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
MEPPEL  Noordoost Zwolle  Mail.NO.05@ciz.nl 088-7895165 
MIDDELBURG  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
MIDDEN-DELFLAND  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.09@ciz.nl 088-7895108 
MIDDEN-DRENTHE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.05@ciz.nl 088-7895165 
MIDDEN-GRONINGEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164 
MILL EN SINT HUBERT  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
MOERDIJK  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.02@ciz.nl 088-7895101 
MOLENLANDEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105 
MONTFERLAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170 
MONTFOORT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
MOOK EN MIDDELAAR  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.10@ciz.nl 088-7895130 
NEDER-BETUWE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
NEDERWEERT  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
NIEUWEGEIN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.05@ciz.nl 088-7895145 
NIEUWKOOP  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.04@ciz.nl 088-7895144 
NIJKERK  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.02@ciz.nl 088-7895142 
NIJMEGEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.10@ciz.nl 088-7895130 
NISSEWAARD  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104 
NOARDEAST-FRYSLAN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
NOORD-BEVELAND  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
NOORDENVELD  Noordoost Zwolle  Mail.NO.01@ciz.nl 088-7895161 
NOORDOOSTPOLDER  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
NOORDWIJK  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
NUENEN CA  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
NUNSPEET  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
OEGSTGEEST  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
OIRSCHOT  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
OISTERWIJK  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.07@ciz.nl 088-7895127 
OLDAMBT  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164 
OLDEBROEK  Noordoost Zwolle  Mail.NO.07@ciz.nl 088-7895167 
OLDENZAAL  Noordoost Zwolle  Mail.NO.12@ciz.nl 088-7895172 
OLST-WIJHE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 
OMMEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 
OOST GELRE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170 
OOSTERHOUT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103 
OOSTSTELLINGWERF  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
OOSTZAAN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
OPMEER  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
OPSTERLAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
OSS  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.09@ciz.nl 088-7895129 
OUDE IJSSELSTREEK  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170 
OUDER-AMSTEL  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.08@ciz.nl 088-7895148 
OUDEWATER  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
OVERBETUWE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.11@ciz.nl 088-7895131 
PAPENDRECHT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105 
PEEL EN MAAS  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.04@ciz.nl 088-7895124 
PEKELA  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164 
PIJNACKER-NOOTDORP  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.08@ciz.nl 088-7895107 
PURMEREND  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
PUTTEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.02@ciz.nl 088-7895142 
RAALTE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 
REIMERSWAAL  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.02@ciz.nl 088-7895101 
RENKUM  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.11@ciz.nl 088-7895131 
RENSWOUDE  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
REUSEL-DE MIERDEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
RHEDEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.09@ciz.nl 088-7895169 
RHENEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
RIDDERKERK  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105 
RIJSSEN-HOLTEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 
RIJSWIJK  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.12@ciz.nl 088-7895111 
ROERDALEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.03@ciz.nl 088-7895123
ROERMOND  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.03@ciz.nl 088-7895123 
ROOSENDAAL  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.02@ciz.nl 088-7895101 
ROTTERDAM  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.10@ciz.nl 088-7895109 
ROZENDAAL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.11@ciz.nl 088-7895131 
RUCPHEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.03@ciz.nl 088-7895102 
S GRAVENHAGE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.12@ciz.nl 088-7895111 
S HERTOGENBOSCH  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.09@ciz.nl 088-7895129 
SCHAGEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152 
SCHERPENZEEL  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
SCHIEDAM  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.11@ciz.nl 088-7895110 
SCHIERMONNIKOOG  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
SCHOUWEN-DUIVELAND  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104 
SIMPELVELD  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
SINT ANTHONIS  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
SINT-MICHIELSGESTEL  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103 
SITTARD-GELEEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.03@ciz.nl 088-7895123 
SLIEDRECHT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105 
SLUIS  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
SMALLINGERLAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
SOEST  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.02@ciz.nl 088-7895142 
SOMEREN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
SON EN BREUGEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
STADSKANAAL  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164 
STAPHORST  Noordoost Zwolle  Mail.NO.05@ciz.nl 088-7895165 
STEDE BROEC  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
STEENBERGEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.02@ciz.nl 088-7895101 
STEENWIJKERLAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
STEIN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
STICHTSE VECHT  Noordwest  Amsterdam  Mail.NW.04@ciz.nl 088-7895144 
SUDWEST-FRYSLAN  Noordoost  Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
TERNEUZEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
TERSCHELLING  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
TEXEL  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.12@ciz.nl 088-7895152 
TEYLINGEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.06@ciz.nl 088-7895146 
THOLEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.02@ciz.nl 088-7895101 
TIEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
TILBURG  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.07@ciz.nl 088-7895127 
TUBBERGEN  Noordoost  Zwolle  Mail.NO.12@ciz.nl 088-7895172 
TWENTERAND  Noordoost  Zwolle  Mail.NO.12@ciz.nl 088-7895172 
TYNAARLO  Noordoost  Zwolle  Mail.NO.01@ciz.nl 088-7895161 
TYTSJERKSTERADIEL  Noordoost  Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
UDEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.08@ciz.nl 088-7895128 
UITGEEST  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.10@ciz.nl 088-7895150 
UITHOORN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.04@ciz.nl 088-7895144 
URK  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
UTRECHT  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.05@ciz.nl 088-7895145 
UTRECHTSE HEUVELRUG  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
VAALS   Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
VALKENBURG AAN DE GEUL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.01@ciz.nl 088-7895121 
VALKENSWAARD  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
VEENDAM  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164 
VEENENDAAL  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
VEERE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
VELDHOVEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.06@ciz.nl 088-7895126 
VELSEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.10@ciz.nl 088-7895150 
VENLO  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.04@ciz.nl 088-7895124 
VENRAY  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.04@ciz.nl 088-7895124 
VIJFHEERENLANDEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
VLAARDINGEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.09@ciz.nl 088-7895108 
VLIELAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
VLISSINGEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
VOERENDAAL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZW.01@ciz.nl 088-7895100 
VOORSCHOTEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.12@ciz.nl 088-7895111 
VOORST  Noordoost Zwolle  Mail.NO.08@ciz.nl 088-7895168 
VUGHT  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.09@ciz.nl 088-7895129 
WAADHOEKE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.02@ciz.nl 088-7895162 
WAALRE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
WAALWIJK  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.04@ciz.nl 088-7895103 
WADDINXVEEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.08@ciz.nl 088-7895107 
WAGENINGEN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
WASSENAAR  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.12@ciz.nl 088-7895111 
WATERLAND  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
WEERT  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.05@ciz.nl 088-7895125 
WEESP  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.03@ciz.nl 088-7895143 
WEST BETUWE  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
WEST MAAS EN WAAL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
WESTERKWARTIER  Noordoost Zwolle  Mail.NO.01@ciz.nl 088-7895161 
WESTERVELD  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
WESTERVOORT  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170
WESTERWOLDE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.04@ciz.nl 088-7895164 
WESTLAND  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.09@ciz.nl 088-7895108 
WESTSTELLINGWERF  Noordoost Zwolle  Mail.NO.03@ciz.nl 088-7895163 
WESTVOORNE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.05@ciz.nl 088-7895104 
WIERDEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 
WIJCHEN  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.11@ciz.nl 088-7895131 
WIJDEMEREN  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.04@ciz.nl 088-7895144 
WIJK BIJ DUURSTEDE  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
WINTERSWIJK  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170 
WOENSDRECHT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.02@ciz.nl 088-7895101 
WOERDEN  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.07@ciz.nl 088-7895106 
WORMERLAND  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.11@ciz.nl 088-7895151 
WOUDENBERG  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
ZAANSTAD  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.10@ciz.nl 088-7895150 
ZALTBOMMEL  Zuidoost Nijmegen  Mail.ZO.12@ciz.nl 088-7895132 
ZANDVOORT  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.07@ciz.nl 088-7895147 
ZEEWOLDE  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.03@ciz.nl 088-7895143 
ZEIST  Noordwest Amsterdam  Mail.NW.01@ciz.nl 088-7895141 
ZEVENAAR  Noordoost Zwolle  Mail.NO.10@ciz.nl 088-7895170 
ZOETERMEER  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.08@ciz.nl 088-7895107 
ZOETERWOUDE  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.08@ciz.nl 088-7895107 
ZUIDPLAS  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.08@ciz.nl 088-7895107 
ZUNDERT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.03@ciz.nl 088-7895102 
ZUTPHEN  Noordoost Zwolle  Mail.NO.09@ciz.nl 088-7895169 
ZWARTEWATERLAND  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 
ZWIJNDRECHT  Zuidwest Rotterdam  Mail.ZW.06@ciz.nl 088-7895105 
ZWOLLE  Noordoost Zwolle  Mail.NO.06@ciz.nl 088-7895166 

Portero

Onderwerp: Portero

Heeft u een algemene vraag over Portero? Vul het formulier in.

Heeft u een vraag over uw Porterocontract? Vul het formulier in.

Technische problemen? Neem contact op met de Portero Servicedesk via 088 - 789 1700. Of vul het formulier in.

Dagen waarop u bereikbaar bent

Afspraak

Onderwerp: Afspraak

Het hoofdkantoor van het CIZ is alleen op afspraak te bezoeken.

Ons adres
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
T: 088 - 789 67 00

U vindt het CIZ op bedrijventerrein Papendorp, in het Courtyard Building op de 2e verdieping.

Komt u met het openbaar vervoer?
U kunt het beste uitstappen bij bushalte Orteliuslaan of P+R Papendorp. Vanaf daar is het nog 4 minuten lopen

Wilt u het huisbezoek wijzigen? Neem dan direct contact op met de CIZ-medewerker die bij u op bezoek komt. De contactgegevens staan in de brief over het huisbezoek.

Pers

Onderwerp: Pers

In onze databank vindt u onder andere cijfers over het aantal aanvragen en indicaties. U kunt landelijke cijfers inzien, maar ook per provincie en gemeente. Ga naar de databank.

Bent u journalist en heeft u een vraag? Vul het formulier in of bel naar Communicatie 088 - 789 67 28.

Velden met een (*) zijn verplicht.

Opsturen

Onderwerp: Opsturen

Mail uw bestanden naar info@ciz.nl. Maar gaat het over dubbele kinderbijslag? Mail dan naar info.buk@ciz.nl.

Zo mailt u beveiligd
Wij raden aan om uw bestanden beveiligd naar ons te mailen. Dat doet u zo:

Stap 1. Vraag een beveiligde link aan via info@ciz.nl. Als u wilt mailen voor dubbele kinderbijslag, mail dan naar info.buk@ciz.nl.
Stap 2. U ontvangt een e-mail met een upload-link.
Stap 3. Upload de bestanden. Zet uw cliëntnummer in het onderwerp van uw mail of de inhoud van uw bericht.

Bekijk hier de handleiding (pdf, 292.04 KB) voor het beveiligd versturen van digitale bestanden.

Bestanden aanleveren als Word of pdf
Let op: stuur de informatie als Word-bestand of PDF-bestand. Zorg ervoor dat u ieder document als 1 bestand uploadt, met de pagina’s op leesvolgorde. Zorg dat de informatie goed leesbaar is.

 

Wet langdurige zorg
Stuur uw aanvraag en documenten naar:

CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
Fax: 088 - 789 10 11

Wet zorg en dwang

 • Besluit tot opname en verblijf (artikel 21)
  Stuur uw aanvraag en documenten naar:

  CIZ
  Postbus 2690
  3500 GR Utrecht
  Fax: 088 - 789 10 11
  ​​​​​​​
 • Rechterlijke machtiging
  Stuur uw aanvraag en documenten naar:

  CIZ
  Postbus 2891
  3500 GW Utrecht
  Fax: 088 - 789 65 70

Dubbele kinderbijslag
Stuur het vragenformulier en de documenten naar:

CIZ-BUK
Postbus 2010 
3500 GA Utrecht

Bestelformulier folders

Wilt u folders toegestuurd krijgen? Vul dan het bestelformulier in. U kunt maximaal 200 exemplaren per keer bestellen. Maar 1 folder is ook mogelijk.

Het bestellen van folders is kosteloos. Vul uw (bezoek)adres in, géén postbusnummer.

Kopie besluitbrief

Onderwerp: Kopie besluitbrief

De volgende personen kunnen via e-mail een kopie van de besluitbrief opvragen:

 • de cliënt
 • als u gemachtigd bent door de cliënt (naaste of zorgprofessional)
 • de wettelijk vertegenwoordiger (ook ouder/voogd)

Stuur de volgende bestanden naar ons op:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app.
 • Het verzoek voor het opvragen van de besluitbrief. Deze moet specifiek voor het CIZ zijn opgesteld en de volgende gegevens bevatten: 
  • Uw naam met voorletter(s)
  • Naam met voorletter(s) van de cliënt
  • Geboortedatum van de cliënt
  • Adresgegevens van de cliënt
  • Uw handtekening 
 • Beschikt u over een referentienummer uit een van onze brieven, vermeld deze dan ook bij de cliëntgegevens. 
 • Een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging of een getekende machtiging van de cliënt.

U kunt de bestanden via info@ciz.nl naar ons mailen. Wij raden aan om de bestanden beveiligd te mailen:

Stap 1. Vraag een beveiligde link aan via info@ciz.nl

Stap 2. U ontvangt een e-mail met een upload-link. 

Stap 3. Upload de bestanden. Zet uw cliëntnummer in het onderwerp van uw mail of de inhoud van uw bericht. 

Bekijk hier de handleiding (pdf, 292.04 KB) voor het beveiligd versturen van digitale bestanden.

Bent u de cliënt zelf? Dan kunt u uw besluitbrief van uw Wzd-aanvraag vinden op MijnOverheid.nl. Of u kunt de besluitbrief telefonisch opvragen via 088 – 789 1000.

Opvragen via e-mail

De volgende personen kunnen via e-mail een kopie van de besluitbrief opvragen:

 • (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt
 • aanvrager van een besluit tot opname en verblijf (art. 21) 

Stuur de volgende bestanden naar ons op:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app. 
 • Het verzoek voor het opvragen van de besluitbrief. Deze moet specifiek voor het CIZ zijn opgesteld en de volgende gegevens bevatten:
  • Uw naam met voorletter(s)
  • Naam met voorletter(s) van de cliënt
  • Geboortedatum van de cliënt
  • Adresgegevens van de cliënt

Status aanvraag

Onderwerp: Status aanvraag

Wilt u de status van uw aanvraag telefonisch weten? Dat kan alleen als u daarvoor gemachtigd bent.

Bel 088 – 789 1400.

U kunt uw aanvraag volgen via MijnOverheid. 

Wilt u de status van uw aanvraag telefonisch weten? Dat kan alleen als u daarvoor gemachtigd bent. Lees meer over het opvragen van informatie over uw Wlz-aanvraag.

Bel 088 – 789 1000.

U kunt uw aanvraag volgen via MijnOverheid. 

Wilt u de status van uw aanvraag telefonisch weten? Dat kan alleen als u daarvoor gemachtigd bent. Lees meer over het opvragen van informatie over uw Wzd-aanvraag.

Bel 088 – 789 1000.

Woo-verzoek

Onderwerp: Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) geeft regels over het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie. De wet zorgt ervoor dat deze vindbaar, uitwisselbaar, goed te archiveren en eenvoudig verkrijgbaar is.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met de Woo-contactpersoon. Deze is bereikbaar via woocontactpersoon@ciz.nl of 088 – 789 1000.

Met een Woo-verzoek (Wet open overheid) kunt u informatie opvragen over het handelen van overheidsorganisaties. Ook van het CIZ. Wilt u een Woo-verzoek doen? Gebruik het formulier hieronder. Omschrijf uw Woo-verzoek zo duidelijk mogelijk.

Velden met een (*) zijn verplicht.

Ik vul dit formulier in als
Wij hebben uw telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen over uw verzoek.
Hoe kunnen wij u bereiken over uw Woo-verzoek?
Omschrijf uw verzoek of het document waarover u informatie wilt zo precies mogelijk. Geef ook aan over welke periode uw vraag gaat.

Doorgeven of melden

Onderwerp: Doorgeven of melden

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van het CIZ? Dat kan met een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift kunt u naar ons mailen of per post versturen.

Bekijk op deze pagina welke informatie in het bezwaarschrift moet staan.

Beveiligd mailen

U kunt het bezwaarschrift naar ons mailen, via info.bezwaarberoep@ciz.nl. Wij raden aan deze informatie op te sturen via een beveiligde link. Dit werkt zo:

Stap 1. Vraag een beveiligde link aan via info.bezwaarberoep@ciz.nl.  

Stap 2. U ontvangt een e-mail met een upload-link.  

Stap 3. Klik op deze link. U komt nu op een beveiligde pagina. Upload hier het bezwaarschrift en stuur een bericht mee. Zet het cliëntnummer in het onderwerp van uw bericht of in het bericht zelf.

Bekijk hier de handleiding voor het beveiligd versturen van digitale bestanden (pdf, 292.04 KB)

Post

Als u het bezwaarschrift liever per post opstuurt, kan dit naar het volgende adres:  

CIZ 
T.a.v. Team Bezwaar en Beroep 
Postbus 2891  
3500 GW Utrecht 

Bent u tevreden over de service van het CIZ? Of heeft u een prettige ervaring met één van onze medewerkers? Of heeft u een suggestie voor ons? Omschrijf deze dan hieronder.

Velden met een (*) zijn verplicht.

Wilt u een datalek melden? Vul dan het formulier in.

Let op: we nemen na uw melding zo snel mogelijk contact met u op. Vul op dit formulier geen gevoelige informatie in.

Velden met een (*) zijn verplicht.

Velden met een (*) zijn verplicht.

Aanhef
Dient u de klacht in voor iemand anders?

Zo ja, vul dan hieronder de gegevens in van deze persoon

Weet deze persoon dat u een klacht voor hem indient?

Denkt u dat een Wlz-indicatie van iemand anders of van uzelf niet past bij de zorgbehoefte of situatie? Of vermoedt u een andere vorm van fraude, misbruik of bedrog bij het aanvragen van een Wlz-indicatie? Vul dan het formulier in.

Velden met een (*) zijn verplicht.

Niet gevonden wat u zocht?

Kijk bij de veelgestelde vragen of neem direct contact met ons op.

 

Wet langdurige zorg
088 - 789 1000 of info@ciz.nl.  

Wet zorg en dwang, besluit tot opname of verblijf (artikel 21) 
088 - 789 1000 of info@ciz.nl.

Wet zorg en dwang, rechterlijke machtiging
088 – 789 3000 of wzd@ciz.nl

Dubbele kinderbijslag
088 – 789 1400 of info.buk@ciz.nl.