Bekijk de veelgestelde vragen over de werkwijze IQ-test.

Als een cliënt een aanvraag voor Wlz-zorg heeft ingediend én vervolgens tijdens het indicatieonderzoek blijkt dat een IQ-test nodig is om de toegang te kunnen bepalen. Dit moet dan de enige missende informatie zijn én de cliënt krijgt de test nergens anders vergoed.

Het CIZ verzoekt dan aan MEE om deze IQ-test af te nemen en zal de kosten vergoeden. Dit gebeurt alleen bij aanvragen voor Wlz-zorg. IQ-testen bij aanvragen voor extramurale behandeling worden niet door het CIZ vergoed.

 

Het CIZ beoordeelt of IQ-gegevens noodzakelijk zijn om de toegang tot de Wlz te kunnen bepalen. Als deze gegevens ontbreken in het dossier, dan vraagt het CIZ ze eerst op bij de cliënt. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor het aanleveren van de voor de indicatiestelling benodigde (IQ-)gegevens. Mocht blijken dat de cliënt niet over de benodigde IQ-gegevens beschikt en deze ook niet op een andere wijze heeft kunnen verkrijgen, dan is er de mogelijkheid om nader onderzoek te laten doen door MEE. De kosten hiervan worden vergoed door het CIZ.

Het CIZ bepaalt om welke situaties het gaat. Cliënten of zorgaanbieders kunnen zelf niet om een dergelijke IQ-test vragen.

Onze uitvoerende partner Mee NL is verantwoordelijk voor de uitvoering van de IQ-test. Één van de regiokantoren van MEE  benadert op verzoek van CIZ de cliënt actief en houdt het CIZ op de hoogte van de vorderingen.

 

Nee, de onderzoeker van het CIZ neemt de beslissing of een IQ-test nodig is om een juiste toegang tot de Wlz te kunnen beoordelen. De onderzoeker vraagt de IQ-test aan bij MEE. Vervolgens neemt MEE contact op met de betreffende cliënt.

Van MEE hoort de cliënt op welk kantoor hij/zij een afspraak heeft.

De cliënt krijgt een brief als wij besluiten tot afname van een IQ-test door MEE. In deze brief staat vermeld op welk kantoor van MEE de cliënt verwacht wordt. Verdere vragen kunnen aan MEE gesteld worden.

Het nader onderzoek bij MEE kent 2 opties:

  • Een basis IQ-test;
  • Een uitgebreide IQ-test inclusief onderzoek naar adaptief functioneren.

De keuze welke optie het meest passend is, wordt door het CIZ gemaakt. Het CIZ maakt de keuze op basis van de benodigde informatie om te beoordelen of er toegang tot de Wlz is. Hierbij kan ook de keuze worden gemaakt om geen nader onderzoek door MEE te laten uitvoeren, als uit onderzoek blijkt dat dit geen meerwaarde heeft.

De cliënt moet MEE toestemming geven voor het delen van de uitkomst van de IQ-test aan het CIZ. Deze toestemmingsverklaring moet altijd worden meegestuurd aan CIZ bij het verzenden van de uitkomst van de IQ-test.

De gedragsdeskundige van MEE zal de uitkomst van het onderzoek bespreken met de cliënt. Hierbij zal gevraagd worden of de cliënt toestemming geeft voor het doorsturen van de resultaten naar het CIZ. De cliënt tekent daarvoor een toestemmingverklaring, die MEE samen met het rapport naar het CIZ stuurt. Het rapport is belangrijk om het besluit te nemen over de Wlz-aanvraag.

Als de cliënt geen toestemming geeft aan MEE om de IQ-test aan het CIZ te verstrekken of  weigert mee te werken aan het afnemen van de test, dan informeert MEE het CIZ hier schriftelijk over. Het CIZ handelt de aanvraag af met de op dat moment beschikbare informatie. Dit kan leiden tot een negatief besluit. Als verdere informatie ontbreekt of de reden van weigering dan nemen we de Wlz-aanvraag niet in behandeling.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen